#17 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh HEALTHCHECK

Chỉ dẫn HEALTHCHECK cho Docker biết cách xác định xem trạng thái của container có bình thường hay không. Đây là một lệnh mới được giới thiệu trong Docker 1.12. Trước khi có chỉ thị HEALTHCHECK, công cụ Docker chỉ có thể xác định xem container có ở trạng thái bất thường hay không bằng cách xử […]

Read More

#16 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh LABEL

Cách dùng LABEL Bạn có thể thêm label vào image của mình để giúp sắp xếp image theo dự án, ghi lại thông tin cấp phép, để hỗ trợ tự động hóa hoặc vì các lý do khác. Đối với mỗi nhãn, hãy thêm một dòng bắt đầu bằng LABEL và bằng một hoặc nhiều cặp […]

Read More

#15 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh EXPOSE

Trong Dockerfile, EXPOSE là một chỉ thị được sử dụng để khai báo các cổng mạng mà container Docker sẽ lắng nghe khi chạy. Chỉ thị EXPOSE không mở các cổng trên host machine hoặc container, mà chỉ thông báo rằng container sẽ lắng nghe các cổng đã được khai báo khi chạy. Để thực […]

Read More

#14 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh VOLUME

Trong Dockerfile, VOLUME là một chỉ dẫn được sử dụng để khai báo các thư mục dữ liệu (volumes) trong container Docker. Chỉ thị này cho phép bạn định nghĩa các thư mục trong container mà bạn muốn gắn kết với các thư mục hoặc thiết bị khác trên host machine hoặc các container khác. […]

Read More

#13 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh ENV

Trong Dockerfile, ENV là một chỉ thị được sử dụng để định nghĩa các biến môi trường trong container Docker. Chỉ thị này cho phép bạn thiết lập các biến môi trường, có thể được sử dụng trong quá trình xây dựng image và khi chạy container. Cú pháp của ENV trong Dockerfile như sau: […]

Read More

#12 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh ARG

Trong Dockerfile, ARG là một chỉ thị được sử dụng để định nghĩa các biến xác định được sử dụng trong quá trình xây dựng image Docker. Chúng ta có thể truyền các giá trị cho các biến này từ bên ngoài khi thực hiện lệnh docker build. Cú pháp của ARG trong Dockerfile như […]

Read More

#11 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh WORKDIR

Trong Dockerfile, WORKDIR là một chỉ thị được sử dụng để thiết lập thư mục làm việc (working directory) cho các câu lệnh tiếp theo trong Dockerfile và các tiến trình bên trong container Docker khi chạy. Cú pháp của WORKDIR trong Dockerfile như sau: WORKDIR <đường_dẫn> <đường_dẫn> có thể là đường dẫn tuyệt đối […]

Read More

#10 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh ENTRYPOINT

ENTRYPOINT có thể được cấu hình ở hai dạng: Nếu một image có ENTRYPOINT nếu bạn chuyển một đối số cho nó, thì trong khi chạy container, nó sẽ không ghi đè lên entrypoint hiện có, nó sẽ nối thêm những gì bạn đã config trong entrypoint. Để ghi đè ENTRYPOINT hiện có, bạn nên […]

Read More

#9 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh COPY

Lệnh COPY sao chép các tệp hoặc thư mục từ nguồn và thêm chúng vào hệ thống tệp của docker image. Hai dạng lệnh COPY Các bước: Tạo một image sử dụng COPY Dockerfile Hãy tạo tệp index.html Build Docker image Tạo container từ image Kiểm tra tệp index Hướng dẫn COPY trong Multi-stage Build Dockerfile Build […]

Read More

#8 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh ADD

COPY và ADD đều là các chỉ dẫn lệnh Dockerfile có chức năng tương tự nhau. Chúng cho phép bạn sao chép các file từ một vị trí cụ thể vào Docker image. COPY nhận một src và destination. Nó chỉ cho phép bạn sao chép một file ở local hoặc thư mục từ server của bạn […]

Read More