#7 Cài đặt git trong docker image

Các bước: Tạo Dockerfile Build Docker Image Gắn tag cho image là labs-git Xác minh image đã tạo Tạo một container Truy cập vào Container Shell Vui lòng nhấn phím “Enter” hai lần để vào shell container Xác minh nếu GIT được cài đặt

Read More

#6 Truy cập Container Shell

Yêu cầu Tạo Ubuntu Container Truy cập container shell Truy cập container shell bằng docker attach Bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa docker attach và docker exec ở đây.

Read More

#5 Tạo image Docker Alpine và đẩy lên docker hub

Yêu cầu Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách tạo docker image dựa trên Alpine đầu tiên của riêng mình. Cập nhật gói APK # apk update fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.9/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.9/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz v3.9.2-21-g3dda2a36ce [http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.9/main] v3.9.2-19-gfdf726d41a [http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.9/community] OK: 9756 distinct packages available / # ^ Bây giờ, hãy thoát khỏi nó bằng Ctrl+P+Q và thực […]

Read More

#3 Làm việc với docker images

Yêu cầu Liệt kê các image Docker Hiển thị tất cả image (mặc định ẩn image trung gian) Liệt kê image theo tên và tag Lệnh docker image nhận một tham số [REPOSITORY[:TAG]] tùy chọn để hạn chế danh sách các image khớp với tham số. Nếu bạn chỉ định REPOSITORY nhưng không có TAG, lệnh […]

Read More

#2 Chạy ứng dụng Hello World với docker

Cần chuẩn bị Chạy ví dụ Hello World Diễn giải Những gì đã xảy ra ở đây? Chúng ta đã gọi lệnh docker run, lệnh này chịu trách nhiệm khởi chạy các container. Tham số hello-world là tên của image mà ai đó đã tạo trên dockerhub cho chúng ta. Trước tiên, nó sẽ tìm kiếm image […]

Read More

#1 Tạo tài khoản docker hub

Truy cập link https://hub.docker.com và nhấp vào “Rregister” cho DockerHub Nhập tên người dùng của bạn và cung cấp địa chỉ email của bạn. Ví dụ Tôi đã thêm hocdevops làm username của mình như hình bên dưới. Xin lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng ID người dùng này vào thời điểm sau này trong các […]

Read More