terraform là gì

Làm quen với Terrafom

Khái quát chung Infrastructure-as-Code (IaC) là một thực tiễn đã trở thành chủ đạo với sự phổ biến ngày càng tăng của các nhà cung cấp public cloud, chẳng hạn như AWS, Google và Microsoft. Nó bao gồm việc quản lý một tập hợp các tài nguyên (compute, network, storage, v.v.) bằng cách sử dụng cùng […]

Read More