Category Archives: Shell Script

Shell script là một chương trình máy tính được thiết kế để chạy bởi shell Unix, trình thông dịch dòng lệnh. Các phương ngữ khác nhau của tập lệnh shell được coi là ngôn ngữ kịch bản. Các hoạt động tiêu biểu được thực hiện bởi các kịch bản shell bao gồm thao tác tệp, thực thi chương trình và in văn bản.

Cách Set và Liệt kê Biến Môi Trường (Environment Variables) trong Linux

Trong các biến môi trường của hệ thống dựa trên Linux và Unix là một tập hợp các giá trị động được đặt tên, được lưu trữ trong hệ thống được sử dụng bởi các ứng dụng được khởi chạy trong shell hoặc subshells. Nói một cách đơn giản, một biến môi trường là một biến… Read More »

Lệnh Grep trong Linux (Tìm văn bản trong tệp)

Lệnh grep viết tắt của “global regular expression print” là một trong những lệnh mạnh nhất và thường được sử dụng trong Linux. Grep tìm kiếm một hoặc nhiều tệp đầu vào cho các dòng khớp với một mẫu nhất định và ghi từng dòng khớp vào đầu ra tiêu chuẩn. Nếu không có tệp nào được… Read More »