gcloud là công cụ CLI chính để làm việc với các tài nguyên Google Cloud.

Sử dụng các công cụ CLI cung cấp các tùy chọn tự động hóa với các câu lệnh dễ xây dựng, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu bạn chỉ dựa vào giao diện web của nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Với gcloud CLI, bạn có thể tạo, sửa đổi và xóa nhiều loại tài nguyên Google Cloud khác nhau như Google Compute Engine, Google Cloud SQL, cụm Google Kubernetes Engine, Google Cloud DNS và Google Cloud Deployment Manager.

Hơn nữa, nó có thể được sử dụng để triển khai các ứng dụng App Engine, quản lý xác thực cho các service của GCP, tùy chỉnh cấu hình tài nguyên và các tác vụ quản trị khác.

Google Cloud cung cấp cho bạn cloud shell với CLI gcloud đã có sẵn và được định cấu hình để sử dụng với tài khoản đám mây của bạn ở trên google console.

Nhấp vào biểu tượng shell ở trên cùng bên phải yêu cầu Kích hoạt Cloud Shell truy cập CLI gcloud từ trình duyệt web. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ shell ở phía dưới.

Nhưng nếu bạn muốn sử dụng gcloud để quản lý tài khoản Google Cloud của mình trực tiếp từ hệ thống của mình, trước tiên bạn phải cài đặt nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến việc cài đặt gcloud CLI trên Windows, macOS và Linux như một phần của quá trình thiết lập Google Cloud SDK.

Windows

Bạn có thể sử dụng các tệp binary cài đặt Windows để thiết lập SDK gcloud, bao gồm CLI gcloud. Bạn có thể tải xuống gói trình cài đặt Cloud SDK mới nhất tại đây. Hoặc nếu không, bạn có thể mở thiết bị đầu cuối PowerShell và nhập các lệnh bên dưới để tải xuống trình cài đặt và khởi chạy nó.

(New-Object Net.WebClient).DownloadFile("https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/GoogleCloudSDKInstaller.exe", "$env:Temp\GoogleCloudSDKInstaller.exe")
& $env:Temp\GoogleCloudSDKInstaller.exe

Sau khi khởi chạy, hãy làm theo trình hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Cloud SDK yêu cầu Python và các phần phụ thuộc đi kèm với trình cài đặt. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các tùy chọn mặc định ở mọi bước của trình hướng dẫn cài đặt trừ khi bạn có yêu cầu cụ thể để thay đổi các thành phần cài đặt hoặc vị trí, v.v.

Cuối cùng, bạn sẽ được nhắc với các tùy chọn để tạo các phím tắt hữu ích và khởi tạo gcloud để định cấu hình gcloud để sử dụng nó với tài khoản Google Cloud của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình, màn hình này sẽ khởi chạy màn hình đăng nhập bằng trình duyệt mặc định. Sau khi đăng nhập, shell sẽ yêu cầu bạn chọn dự án và khu vực mặc định để sử dụng với gcloud CLI. Sau khi sẵn sàng, bạn có thể chạy các lệnh gcloud từ CMD của Windows.

Việc cài đặt SDK mặc định không bao gồm một số thành phần bổ sung như tiện ích App Engine mà bạn có thể cài đặt riêng bằng trình quản lý thành phần Cloud SDK. Các thành phần bao gồm theo mặc định với SDK là:

IdTênSự miêu tả
gcloudLệnh CLI gcloud mặc địnhCông cụ để tương tác với Google Cloud. Chỉ các lệnh ở bản phát hành Sẵn có chung và Bản xem trước mới được cài đặt cùng với thành phần này. Bạn phải cài đặt riêng các thành phần Lệnh gcloud alpha và/hoặc Lệnh gcloud beta nếu bạn muốn sử dụng các lệnh ở các bản phát hành khác.
bqCông cụ dòng lệnh BigQueryCông cụ để làm việc với dữ liệu trong Google BigQuery
gsutilCông cụ dòng lệnh cloud storageCông cụ để thực hiện các tác vụ liên quan đến Google Cloud Storage.
coreThư viện cloud sdk coreCác thư viện được sử dụng nội bộ bởi các công cụ sdk.

Hệ điều hành macOS

gcloud SDK yêu cầu Python hoạt động và nên được cài đặt trên macOS của bạn để CLI gcloud hoạt động.

MacOS version mới đã bao gồm phiên bản Python bắt buộc theo mặc định. Có một tùy chọn để sử dụng Cloud SDK đi kèm với Python 3 để cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết cùng với gcloud CLI. Bạn có thể kiểm tra phiên bản python trên macOS của mình bằng cách mở một thiết bị đầu cuối và chạy python -V

 $ python -V

Sau đó chạy và xác định phần cứng máy của hệ thống của bạn.

$ uname -m

Dựa trên kiến trúc máy của bạn, hãy chọn gói phù hợp để tải xuống. Tại thời điểm viết bài này, phiên bản gcloud 346.x đã có sẵn.

Nền tảngGóiKích thướcSHA256 Tổng kiểm tra
macOS 64 bit (x86_64)Google-cloud-sdk-346.0.0-darwin-x86_64.tar.gz86.5 MB632164280208c050f015c9d04fa805c05478e80518a0fe667b413df55ab926ee
macOS 64 bit (arm64)google-cloud-sdk-346.0.0-darwin-arm.tar.gz86.4 MB707948f45c8cc01012a92e3aff8af3701a89777bccdeec905310f70951c75bdb
macOS 64 bit với Python đi kèm (x86_64)google-cloud-sdk-346.0.0-darwin-x86_64-bundled-python.tar.gz128.4 MBa31d67193ca21bf6943c275c633f3f5bf11c8526f47808f13a3c516df2e7aae3
macOS 32 bit (x86)Google-cloud-sdk-346.0.0-darwin-x86.tar.gz90.3 MB85493c0c5aba8fce9f8e7d1886bc0916db44bd0847cbf862cf87435fc8d729ff

Sau đó, bạn có thể chỉ cần giải nén file TAR đã nén đến vị trí ưa thích của mình, có thể ở đâu đó bên trong thư mục chính của bạn. Để thêm các công cụ SDK đám mây vào hoàn thành lệnh và lệnh cho shell của bạn, hãy chạy tập lệnh bên dưới từ thư mục gốc của thư mục được trích xuất:

$ ./google-cloud-sdk/install.sh

Tiến hành khởi tạo SDK bằng cách sử dụng:

$ ./google-cloud-sdk/bin/gcloud init

Các thành phần bổ sung có thể được cài đặt cho SDK đám mây của bạn bằng cách sử dụng trình quản lý thành phần.

RHEL / CentOS

Trên hệ thống dựa trên RHEL / Fedora / CentOS, bạn có thể cài đặt từ kho lưu trữ yum của Google Cloud SDK.

Nó có sẵn ở định dạng gói để cài đặt trên các hệ thống Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 8, Fedora 33 và CentOS 7 và 8. Gói này chỉ chứa các lệnh gcloud, gcloud alpha, gcloud beta, gsutil , bq. Nó không bao gồm kubectl hoặc các tiện ích mở rộng App Engine cần thiết để triển khai một ứng dụng bằng cách sử dụng các lệnh, có thể được cài đặt riêng.

Để cài đặt bằng tiện ích dnf, trước tiên, hãy thêm kho lưu trữ Cloud SDK bằng cách chạy bên dưới trong terminal:

$ sudo tee -a /etc/yum.repos.d/google-cloud-sdk.repo << EOM
[google-cloud-sdk]
name=Google Cloud SDK baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/cloud-sdk-el7-x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 repo_gpgcheck=0 gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg 
EOM

Sau đó, cài đặt Cloud SDK bằng cách sử dụng:

$ sudo dnf install google-cloud-sdk

Dưới đây là các thành phần bổ sung của Cloud SDK có thể được cài đặt tùy chọn dựa trên nhu cầu:

 • google-cloud-sdk-app-engine-python
 • google-cloud-sdk-app-engine-python-extras
 • google-cloud-sdk-app-engine-java
 • google-cloud-sdk-app-engine-go
 • google-cloud-sdk-bigtable-emulator
 • google-cloud-sdk-cbt
 • google-cloud-sdk-cloud-build-local
 • google-cloud-sdk-datalab
 • google-cloud-sdk-datastore-emulator
 • google-cloud-sdk-firestore-emulator
 • google-cloud-sdk-pubsub-emulator
 • kubectl

Ví dụ: để cài đặt google java, hãy sử dụng:

$ sudo dnf install google-cloud-sdk-app-engine-java

Để khởi tạo và định cấu hình gcloud bằng tài khoản Google Cloud của bạn, hãy chạy lệnh bên dưới và làm theo hướng dẫn:

$ gcloud init

Debian / Ubuntu

Tương tự, đối với các hệ thống dựa trên Debian và Ubuntu, Cloud SDK cũng có sẵn ở định dạng gói. Một lần nữa, gói này chỉ chứa gcloudgcloud alphagcloud betagsutil, và  bq. Nó không bao gồm kubectl hoặc các phần mở rộng App Engine cần thiết để triển khai một ứng dụng bằng cách sử dụng các lệnh. Nếu bạn muốn các thành phần này, bạn phải cài đặt chúng riêng biệt.

Là điều kiện tiên quyết để cài đặt Debian / Ubuntu, hãy đảm bảo rằng bản phát hành Ubuntu bạn đang sử dụng chưa quá cũ. Nếu bạn đang sử dụng Debian, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng bản phát hành ổn định của Debian từ Wheezy trở đi.

Để tiến hành cài đặt Cloud SDK, trước tiên, hãy thêm URI phân phối làm nguồn gói:

$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloud.google.gpg] https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt các gói bên dưới:

$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates gnupg

Nhập public key của Google Cloud:

$ curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key --keyring /usr/share/keyrings/cloud.google.gpg add -

Cuối cùng, cập nhật và cài đặt Cloud SDK:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-sdk

Bất kỳ thành phần nào dưới đây đều có thể được cài đặt tùy chọn trên và trên thiết lập Cloud SDK cơ bản:

 • google-cloud-sdk-app-engine-python
 • google-cloud-sdk-app-engine-python-extras
 • google-cloud-sdk-app-engine-java
 • google-cloud-sdk-app-engine-go
 • google-cloud-sdk-bigtable-emulator
 • google-cloud-sdk-cbt
 • google-cloud-sdk-cloud-build-local
 • google-cloud-sdk-datalab
 • google-cloud-sdk-datastore-emulator
 • google-cloud-sdk-firestore-emulator
 • google-cloud-sdk-pubsub-emulator
 • kubectl

Để làm điều đó, hãy cài đặt thành phần cần thiết bằng lệnh bên dưới:

$ sudo apt-get install google-cloud-sdk-app-engine-java

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để khởi tạo bằng cách sử dụng:

$ gcloud init

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối tài khoản Google Cloud của bạn và định cấu hình các tùy chọn mặc định.

Tóm tắt

Giống như AWS CLI, Google Cloud cung cấp công cụ CLI để quản lý cơ sở hạ tầng Google Cloud. Điều này giúp thực hiện một số tác vụ lặp đi lặp lại nhanh hơn và tạo cơ hội để viết các tập lệnh và các công cụ tự động hóa, mở đường cho Infrastructure as code (IaC).

Để tìm hiểu thêm về công cụ Google Cloud CLI, tức là gcloud, hãy tham khảo trang tài liệu và google cheatsheet.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments