Cách dùng LABEL

Bạn có thể thêm label vào image của mình để giúp sắp xếp image theo dự án, ghi lại thông tin cấp phép, để hỗ trợ tự động hóa hoặc vì các lý do khác. Đối với mỗi nhãn, hãy thêm một dòng bắt đầu bằng LABEL và bằng một hoặc nhiều cặp khóa-giá trị. Các ví dụ sau đây cho thấy các định dạng khác nhau được chấp nhận.
Docker cung cấp hỗ trợ để thêm label vào image như một cách để thêm siêu dữ liệu tùy chỉnh vào chúng.
Cú pháp label trên Dockerfile của bạn như sau:

LABEL <key>=<value> <key>=<value> <key>=<value> ...

Lệnh LABEL thêm siêu dữ liệu vào image. LABEL là một cặp khóa-giá trị. Để bao gồm các khoảng trắng trong một giá trị LABEL, hãy sử dụng dấu ngoặc kép và dấu gạch chéo ngược giống như cách bạn thực hiện trong phân tích cú pháp dòng lệnh. Một vài ví dụ sử dụng:

LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"
LABEL com.example.label-with-value="foo"
LABEL version="1.0"
LABEL description="This text illustrates \
that label-values can span multiple lines."

Một image có thể có nhiều hơn một label. Bạn có thể chỉ định nhiều label trên một dòng. Trước Docker 1.10, điều này đã làm giảm kích thước của image cuối cùng, nhưng điều này không còn đúng nữa. Bạn vẫn có thể chọn chỉ định nhiều label trong một lệnh, theo một trong hai cách sau:

LABEL multi.label1="value1" multi.label2="value2" other="value3"
LABEL multi.label1="value1" \
   multi.label2="value2" \
   other="value3"

Các label có trong image gốc hoặc image gốc (image trong dòng FROM) được kế thừa bởi image của bạn. Nếu label đã tồn tại nhưng có giá trị khác, thì giá trị được áp dụng gần đây nhất sẽ ghi đè bất kỳ giá trị nào đã đặt trước đó.

Để xem label của image, hãy sử dụng lệnh docker inspect.

"Labels": {
  "com.example.vendor": "ACME Incorporated"
  "com.example.label-with-value": "foo",
  "version": "1.0",
  "description": "This text illustrates that label-values can span multiple lines.",
  "multi.label1": "value1",
  "multi.label2": "value2",
  "other": "value3"
}
5 1 vote
Article Rating
Tagged:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments