terraform là gì

Khái quát chung

Infrastructure-as-Code (IaC) là một thực tiễn đã trở thành chủ đạo với sự phổ biến ngày càng tăng của các nhà cung cấp public cloud, chẳng hạn như AWS, Google và Microsoft. Nó bao gồm việc quản lý một tập hợp các tài nguyên (compute, network, storage, v.v.) bằng cách sử dụng cùng một phương pháp mà các developer sử dụng để quản lý code ứng dụng .

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về Terraform, một trong những công cụ phổ biến nhất được các nhóm DevOps sử dụng để tự động hóa các tác vụ cơ sở hạ tầng. Việc sử dụng Terraform là chúng ta chỉ cần khai báo những gì cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ giống như thế, và công cụ này sẽ quyết định hành động phải được thực hiện để cài đặt trên cơ sở hạ tầng đó.

Sơ lược về lịch sử

Theo GitHub, ngày Commit đầu tiên của Terraform là vào ngày 21 tháng 5 năm 2014. Tác giả là Mitchell Hashimoto, một trong những người sáng lập Hashicorp và chỉ chứa một tệp README mô tả những gì chúng ta có thể gọi là “tuyên bố sứ mệnh” của nó:

Terraform là một công cụ để xây dựng và thay đổi cơ sở hạ tầng một cách an toàn [sic] và hiệu quả.

Cụm từ này mô tả ý định của nó khá tốt. Kể từ đó, công cụ này đã liên tục tăng cường khả năng của mình về các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng được hỗ trợ mà nó hỗ trợ.

Kể từ khi viết bài này, Terraform chính thức hỗ trợ khoảng 130 nhà cung cấp . Trang của các nhà cung cấp được cộng đồng hỗ trợ của nó liệt kê 160. Một số nhà cung cấp trong số đó chỉ tiết lộ một số tài nguyên, nhưng những nhà cung cấp khác, chẳng hạn như AWS hoặc Azure, có hàng trăm tài nguyên.

Số lượng tài nguyên được hỗ trợ tuyệt đối này khiến Terraform trở thành công cụ được nhiều kỹ sư DevOps lựa chọn. Ngoài ra, sử dụng một công cụ duy nhất để quản lý nhiều nhà cung cấp là một lợi thế lớn.

Hello, Terraform

Trước khi đi vào chi tiết hơn về hoạt động bên trong của nó, hãy bắt đầu với những thứ cơ bản: thiết lập ban đầu và một dự án kiểu “Hello, World” nhanh chóng.

Tải xuống và cài đặt

Bản phân phối Terraform bao gồm một tệp nhị phân duy nhất mà chúng ta có thể tải xuống miễn phí từ trang tải xuống của Hashicorp . Không có phụ thuộc và chúng ta có thể đơn giản chạy nó bằng cách sao chép file thực thi binary vào một số thư mục trong PATH của hệ điều hành của chúng ta .

Sau khi hoàn thành bước này, chúng ta có thể kiểm tra xem nó có hoạt động chính xác hay không bằng một lệnh đơn giản:

$ terraform -v
Terraform v0.12.24

Vậy là xong – không cần đặc quyền quản trị viên! Chúng ta có thể nhận trợ giúp nhanh chóng về các lệnh có sẵn bằng cách chạy Terraform mà không có bất kỳ tham số nào:

$ terraform
Usage: terraform [-version] [-help] <command> [args]
... help content omitted

Tạo project đầu tiên của chúng ta

Project Terraform chỉ là một tập hợp các tệp trong thư mục chứa các định nghĩa tài nguyên . Những tệp đó, theo quy ước kết thúc bằng .tf , sử dụng ngôn ngữ cấu hình của Terraform để xác định tài nguyên mà chúng ta muốn tạo.

Đối với dự án “hello, Terraform”, tài nguyên của chúng ta sẽ chỉ là một tệp có nội dung cố định. Hãy tiếp tục và xem điều này trông như thế nào bằng cách mở trình shell và nhập một vài lệnh:

$ cd $HOME
$ mkdir hello-terraform
$ cd hello-terraform
$ cat > main.tf <<EOF
provider "local" {
 version = "~> 1.4"
}
resource "local_file" "hello" {
 content = "Hello, Terraform"
 filename = "hello.txt"
}
EOF

Tệp  main.tf chứa hai khối: khai báo trình provider  và định nghĩa resource . Các provider tuyên bố rằng chúng ta sẽ sử dụng các local  cung cấp tại phiên bản 1.4 hoặc một tương thích.

Tiếp theo, chúng ta có một định nghĩa resource có tên hello kiểu local_file Loại resource này , như tên của nó, chỉ là một tệp trên hệ thống tệp cục bộ với nội dung đã cho.

init, plan, và apply

Bây giờ, hãy tiếp tục và chạy Terraform trong project này. Vì đây là lần đầu tiên chúng ta chạy dự án này, chúng ta cần khởi tạo nó bằng lệnh init :

$ terraform init

Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Checking for available provider plugins...
- Downloading plugin for provider "local" (hashicorp/local) 1.4.0...

Terraform has been successfully initialized!
... more messages omitted

Trong bước này, Terraform quét các tệp dự án của chúng ta và tải xuống bất kỳ provider nào được yêu cầu  – provider là local , trong trường hợp của chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta sử dụng lệnh plan để xác minh những hành động mà Terraform sẽ thực hiện để tạo tài nguyên của chúng ta. Bước này hoạt động khá hiệu quả vì tính năng “dry run” có sẵn trong các hệ thống xây dựng khác, chẳng hạn như công cụ tạo của GNU:

$ terraform plan
... messages omitted
Terraform will perform the following actions:

 # local_file.hello will be created
 + resource "local_file" "hello" {
   + content       = "Hello, Terraform"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "hello.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
... messages omitted

Ở đây, Terraform nói với chúng ta rằng nó cần tạo ra một nguồn tài nguyên mới, dự kiến ​​là nó chưa tồn tại. Chúng ta cũng có thể thấy các giá trị được cung cấp mà chúng ta đã đặt và một cặp thuộc tính về permission. Vì chúng ta chưa cung cấp những giá trị đó trong định nghĩa tài nguyên của mình, trình cung cấp sẽ giả định các giá trị mặc định.

Bây giờ chúng ta có thể tiến hành tạo tài nguyên thực tế bằng lệnh apply  :

$ terraform apply

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.hello will be created
 + resource "local_file" "hello" {
   + content       = "Hello, Terraform"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "hello.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
 Terraform will perform the actions described above.
 Only 'yes' will be accepted to approve.

 Enter a value: yes

local_file.hello: Creating...
local_file.hello: Creation complete after 0s [id=392b5481eae4ab2178340f62b752297f72695d57]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Bây giờ chúng ta có thể xác minh rằng tệp đã được tạo với nội dung được chỉ định:

$ cat hello.txt
Hello, Terraform

Tất cả đều tốt! Bây giờ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chạy lại lệnh apply , lần này bằng cách sử dụng tùy chọn -auto-approve để Terraform chạy ngay lập tức mà không yêu cầu bất kỳ xác nhận nào:

$ terraform apply -auto-approve
local_file.hello: Refreshing state... [id=392b5481eae4ab2178340f62b752297f72695d57]

Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.

Lần này, Terraform không làm gì cả vì tệp đã tồn tại. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Đôi khi tài nguyên tồn tại, nhưng ai đó có thể đã thay đổi một trong các thuộc tính của nó hoặc nội dung, một tình huống thường được gọi là “trôi dạt cấu hình”  Hãy xem Terraform hoạt động như thế nào trong trường hợp này:

$ echo foo > hello.txt
$ terraform plan
Refreshing Terraform state in-memory prior to plan...
The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be
persisted to local or remote state storage.

local_file.hello: Refreshing state... [id=392b5481eae4ab2178340f62b752297f72695d57]

------------------------------------------------------------------------

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.hello will be created
 + resource "local_file" "hello" {
   + content       = "Hello, Terraform"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "hello.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
... more messages omitted

Terraform đã phát hiện ra sự thay đổi trong  nội dung của tệp hello.txt và tạo ra một kế hoạch để khôi phục nó. Vì provider local thiếu hỗ trợ cho việc sửa đổi tại chỗ, chúng ta thấy rằng kế hoạch bao gồm một bước duy nhất – tạo lại tệp.

Bây giờ chúng ta có thể chạy lại ứng dụng và kết quả là nó sẽ khôi phục nội dung của tệp về nội dung dự kiến ​​của nó:

$ terraform apply -auto-approve
... messages omitted
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

$ cat hello.txt
Hello, Terraform

Khái niệm cốt lõi

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản, hãy đi vào các khái niệm cốt lõi của Terraform.

provider

Một provider làm việc khá nhiều như thiết bị điều khiển một hệ điều hành của. Nó hiển thị một tập hợp các loại tài nguyên bằng cách sử dụng một sự trừu tượng chung, do đó che đi các chi tiết về cách tạo, sửa đổi và hủy một tài nguyên khá rõ ràng đối với người dùng .

Terraform tự động tải xuống các nhà cung cấp từ public registry của nó khi cần, dựa trên các tài nguyên của một dự án nhất định. Nó cũng có thể sử dụng các plugin tùy chỉnh mà người dùng phải cài đặt thủ công.

Với một vài ngoại lệ, việc sử dụng trình cung cấp yêu cầu phải định cấu hình trình cung cấp với một số tham số . Những điều đó khác nhau rất nhiều giữa các nhà cung cấp, nhưng nói chung, chúng ta sẽ cần cung cấp thông tin đăng nhập để nó có thể tiếp cận API của mình và gửi yêu cầu.

Mặc dù không hoàn toàn cần thiết, nhưng việc khai báo rõ ràng nhà cung cấp nào mà chúng ta sẽ sử dụng trong project Terraform của mình và thông báo về phiên bản của nó được coi là một phương pháp hay. Vì mục đích này, chúng ta sử dụng thuộc tính version có sẵn cho bất kỳ khai báo provider nào :

provider "kubernetes" {
 version = "~> 1.10"
}

Tại đây, vì chúng ta không cung cấp bất kỳ thông số bổ sung nào, Terraform sẽ tìm kiếm các thông số cần thiết ở nơi khác . Trong trường hợp này, việc triển khai của nhà cung cấp sẽ tìm kiếm các tham số kết nối bằng cách sử dụng cùng các vị trí được kubectl sử dụng . Các phương pháp phổ biến khác là sử dụng biến môi trường và tệp biến , chúng chỉ là tệp chứa các cặp khóa-giá trị.

Resource

Trong Terraform, resource là bất kỳ thứ gì có thể là mục tiêu cho các hoạt động CRUD trong ngữ cảnh của một provider nhất định. Một số ví dụ là phiên bản EC2, Azure MariaDB hoặc DNS.

Hãy xem xét một định nghĩa tài nguyên đơn giản:

resource "aws_instance" "web" {
 ami = "some-ami-id"
 instance_type = "t2.micro"
}

Đầu tiên, chúng ta luôn có từ khóa resource bắt đầu định nghĩa. Tiếp theo, chúng ta có loại resource , loại resource này thường tuân theo quy ước provider_type cấp . Trong ví dụ trên, aws_instance là một loại tài nguyên do nhà cung cấp AWS xác định, được sử dụng để xác định một phiên bản EC2. Sau đó, có tên tài nguyên do người dùng xác định, tên này phải là duy nhất cho loại tài nguyên này trong cùng một mô-đun – nhiều hơn nữa trên các mô-đun sau.

Cuối cùng, chúng ta có một khối chứa một loạt các đối số được sử dụng như một đặc tả tài nguyên. Một điểm chính về tài nguyên là sau khi được tạo, chúng ta có thể sử dụng các biểu thức để truy vấn các thuộc tính của chúng. Ngoài ra, và quan trọng không kém, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính đó làm đối số cho các tài nguyên khác .

Để minh họa cách hoạt động của điều này, hãy mở rộng ví dụ trước bằng cách tạo phiên bản EC2 của chúng ta trong VPC không mặc định (Virtual Private Cloud):

resource "aws_instance" "web" {
 ami = "some-ami-id"
 instance_type = "t2.micro"
 subnet_id = aws_subnet.frontend.id
}
resource "aws_subnet" "frontend" {
 vpc_id = aws_vpc.apps.id
 cidr_block = "10.0.1.0/24"
}
resource "aws_vpc" "apps" {
 cidr_block = "10.0.0.0/16"
}

Ở đây, chúng ta sử dụng thuộc tính id từ tài nguyên VPC của chúng ta làm giá trị cho đối số vpc_id của client interface . Tiếp theo, tham số id của nó  trở thành đối số cho cá thể EC2. Xin lưu ý rằng cú pháp cụ thể này yêu cầu Terraform phiên bản 0.12 trở lên . Các phiên bản trước sử dụng cú pháp “$ {expression}” rườm rà hơn , cú pháp này vẫn có sẵn nhưng được coi là kế thừa.

Ví dụ này cũng cho thấy một trong những điểm mạnh của Terraform: bất kể thứ tự mà chúng ta khai báo tài nguyên trong dự án của mình, nó sẽ tìm ra thứ tự chính xác mà nó phải tạo hoặc cập nhật chúng dựa trên biểu đồ phụ thuộc mà nó xây dựng khi phân tích cú pháp chúng.

count và for_each Đối số Meta

Các đối số meta count và for_each cho phép chúng ta tạo nhiều phiên bản của bất kỳ tài nguyên nào. Sự khác biệt chính giữa chúng là số đếm mong đợi một số không âm, trong khi for_each  chấp nhận một danh sách hoặc bản đồ các giá trị.

Ví dụ: hãy sử dụng số đếm để tạo một số phiên bản EC2 trên AWS:

resource "aws_instance" "server" {
 count = var.server_count 
 ami = "ami-xxxxxxx"
 instance_type = "t2.micro"
 tags = {
  Name = "WebServer - ${count.index}"
 }
}

Trong một tài nguyên sử dụng số đếm , chúng ta có thể sử dụng  đối tượng đếm trong các biểu thức . Đối tượng này chỉ có một thuộc tính:  chỉ mục , chứa chỉ mục (dựa trên không) của mỗi cá thể.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể sử dụng đối số meta for_each để tạo các trường hợp đó dựa trên map:

variable "instances" {
 type = map(string)
}
resource "aws_instance" "server" {
 for_each = var.instances 
 ami = each.value
 instance_type = "t2.micro"
 tags = {
  Name = each.key
 }
}

Lần này, chúng ta đã sử dụng map từ nhãn đến tên AMI (Amazon Machine Image) để tạo máy chủ của mình. Trong tài nguyên của mình, chúng ta có thể sử dụng từng đối tượng, đối tượng này cho phép chúng ta truy cập vào khóa và giá trị  hiện tại cho một phiên bản cụ thể.

Một điểm chính về count  và for_each là, mặc dù chúng ta có thể gán các biểu thức cho chúng, Terraform phải có khả năng phân giải các giá trị của chúng trước khi thực hiện bất kỳ hành động tài nguyên nào . Do đó, chúng ta không thể sử dụng một biểu thức phụ thuộc vào các thuộc tính đầu ra từ các tài nguyên khác.

Data Sources

Data Source hoạt động khá nhiều dưới dạng tài nguyên “chỉ đọc” , theo nghĩa là chúng ta có thể lấy thông tin về những nguồn hiện có nhưng không thể tạo hoặc thay đổi chúng. Chúng thường được sử dụng để tìm nạp các tham số cần thiết để tạo các tài nguyên khác.

Ví dụ điển hình là nguồn dữ liệu aws_ami có sẵn trong nhà cung cấp AWS mà chúng ta sử dụng để khôi phục các thuộc tính từ AMI hiện có:

data "aws_ami" "ubuntu" {
 most_recent = true
 filter {
  name  = "name"
  values = ["ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-trusty-14.04-amd64-server-*"]
 }
 filter {
  name  = "virtualization-type"
  values = ["hvm"]
 }
 owners = ["099720109477"] # Canonical
}

Ví dụ này định nghĩa một Data Source được gọi là “ubuntu” truy vấn AMI và trả về một số thuộc tính liên quan đến hình ảnh được định vị. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính đó trong các định nghĩa tài nguyên khác, thêm tiền tố data vào tên thuộc tính:

resource "aws_instance" "web" {
 ami = data.aws_ami.ubuntu.id 
 instance_type = "t2.micro"
}

State

State (tệp trạng thái) của một dự án Terraform là một tệp lưu trữ tất cả thông tin chi tiết về tài nguyên đã được tạo trong ngữ cảnh của một dự án nhất định . Ví dụ: nếu chúng ta khai báo tài nguyên azure_resourcegroup trong dự án của mình và chạy Terraform, tệp trạng thái sẽ lưu trữ định danh của nó.

Mục đích chính của tệp trạng thái là cung cấp thông tin về các tài nguyên hiện có, vì vậy khi chúng ta sửa đổi định nghĩa tài nguyên của mình, Terraform có thể tìm ra những gì nó cần làm.

Một điểm quan trọng về tệp trạng thái là chúng có thể chứa thông tin nhạy cảm . Ví dụ bao gồm mật khẩu ban đầu được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu, khóa riêng tư, v.v.

Terraform sử dụng khái niệm backend để lưu trữ và truy xuất các tệp trạng thái. Phần backend mặc định là phần local backend , sử dụng một tệp trong thư mục gốc của dự án làm vị trí lưu trữ. Chúng ta cũng có thể định cấu hình một backend từ xa thay thế bằng cách khai báo nó trong một khối terraform trong một trong các tệp .tf của dự án :

terraform {
 backend "s3" {
  bucket = "some-bucket"
  key = "some-storage-key"
  region = "us-east-1"
 }
}

Mô-đun

Mô-đun Terraform là tính năng chính cho phép chúng ta sử dụng lại các định nghĩa tài nguyên trên nhiều dự án hoặc đơn giản là có một tổ chức tốt hơn trong một dự án duy nhất . Điều này giống như những gì chúng ta làm trong lập trình tiêu chuẩn: thay vì một tệp duy nhất chứa tất cả code, chúng ta tổ chức code của mình trên nhiều package và file.

Mô-đun chỉ là một thư mục chứa một hoặc nhiều tệp định nghĩa tài nguyên. Trên thực tế, ngay cả khi chúng ta đặt tất cả code của mình trong một tệp / thư mục duy nhất, chúng ta vẫn đang sử dụng các mô-đun – trong trường hợp này, chỉ một. Điểm quan trọng là các thư mục con không được bao gồm như một phần của mô-đun. Thay vào đó, mô-đun mẹ phải bao gồm chúng một cách rõ ràng bằng cách sử dụng khai báo mô-đun :

module "networking" {
 source = "./networking"
 create_public_ip = true
}

Ở đây, chúng ta đang tham chiếu đến một mô-đun nằm tại thư mục con “networking” và chuyển một tham số duy nhất cho nó – một giá trị boolean trong trường hợp này.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong phiên bản hiện tại, Terraform không cho phép sử dụng count và for_each để tạo nhiều phiên bản của một mô-đun.

Biến đầu vào (input variable)

Bất kỳ mô-đun nào, kể cả mô-đun trên cùng hoặc mô-đun chính, đều có thể xác định một số biến đầu vào bằng cách sử dụng các định nghĩa khối biến  :

variable "myvar" {
 type = string
 default = "Some Value"
 description = "MyVar description"
}

Một biến có một kiểu  có thể là một string , set hoặc map , trong số những biến khác. Nó cũng có thể có giá trị và mô tả mặc định. Đối với các biến được xác định ở mô-đun cấp cao nhất, Terraform sẽ chỉ định các giá trị thực tế cho một biến bằng cách sử dụng một số nguồn:

 • -var tùy chọn dòng lệnh
 • .tfvar tệp, sử dụng các tùy chọn dòng lệnh hoặc quét các tệp / vị trí nổi tiếng
 • Các biến môi trường bắt đầu bằng TF_VAR_
 • Giá trị mặc định của biến , nếu có

Đối với các biến được xác định trong các mô-đun lồng nhau hoặc bên ngoài, bất kỳ biến nào không có giá trị mặc định phải được cung cấp bằng cách sử dụng các đối số trong  tham chiếu mô-đun . Terraform sẽ tạo ra lỗi nếu chúng ta cố gắng sử dụng mô-đun yêu cầu giá trị cho biến đầu vào nhưng chúng ta không cung cấp được.

Sau khi được xác định, chúng ta có thể sử dụng các biến trong biểu thức bằng cách sử dụng tiền tố var :

resource "xxx_type" "some_name" {
 arg = var.myvar
}

Giá trị đầu ra (output value)

Theo thiết kế, người tiêu dùng của mô-đun không có quyền truy cập vào bất kỳ tài nguyên nào được tạo trong mô-đun. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần một số thuộc tính đó để sử dụng làm đầu vào cho mô-đun hoặc tài nguyên khác. Để giải quyết những trường hợp đó, một mô-đun có thể xác định các khối output  hiển thị một tập hợp con của các tài nguyên đã tạo :

output "web_addr" {
 value = aws_instance.web.private_ip
 description = "Web server's private IP address"
}

Ở đây chúng ta đang xác định giá trị đầu ra có tên “web_addr” chứa địa chỉ IP của phiên bản EC2 mà mô-đun của chúng ta đã tạo. Bây giờ bất kỳ mô-đun nào tham chiếu đến mô-đun của chúng ta đều có thể sử dụng giá trị này trong các biểu thức dưới dạng module.module_name.web_addr  trong đó  module_name là tên chúng ta đã sử dụng trong khai báo mô-đun tương ứng  .

Biến cục bộ

Các biến cục bộ hoạt động giống như các biến tiêu chuẩn, nhưng phạm vi của chúng bị giới hạn trong mô-đun nơi chúng được khai báo . Việc sử dụng các biến cục bộ có xu hướng giảm sự lặp lại code, đặc biệt là khi xử lý các giá trị đầu ra từ các mô-đun:

locals {
 vpc_id = module.network.vpc_id
}
module "network" {
 source = "./network"
}
module "service1" {
 source = "./service1"
 vpc_id = local.vpc_id
}
module "service2" {
 source = "./service2"
 vpc_id = local.vpc_id
}

Ở đây, biến cục bộ vpc_id nhận giá trị của một biến đầu ra từ mô-đun network . Sau đó, chúng ta chuyển giá trị này làm đối số cho cả mô-đun service1 và service2 .

Workspaces

Workspaces Terraform cho phép chúng ta giữ nhiều tệp trạng thái (state file) cho cùng một dự án. Khi chúng ta chạy Terraform lần đầu tiên trong một dự án, tệp trạng thái được tạo sẽ đi vào không gian làm việc default . Sau đó, chúng ta có thể tạo workspace mới bằng lệnh terraform workspace new, tùy chọn cung cấp tệp trạng thái hiện có làm tham số.

Chúng ta có thể sử dụng workspace việc khá nhiều như chúng ta sử dụng các nhánh trong một VCS thông thường . Ví dụ: chúng ta có thể có một workspace cho mỗi môi trường đích – DEV, QA, PROD – và bằng cách chuyển đổi workspace, chúng ta có thể terraform apply khi thêm tài nguyên mới.

Với cách thức hoạt động, workspace là một lựa chọn tuyệt vời để quản lý nhiều phiên bản nếu bạn muốn – của cùng một nhóm cấu hình. Đây là một tin tuyệt vời cho tất cả những ai đang phải đối phó với vấn đề “works in my environment” khét tiếng, vì nó cho phép chúng ta đảm bảo rằng tất cả các môi trường đều giống nhau.

Trong một số trường hợp, có thể thuận tiện để tắt tính năng tạo một số tài nguyên dựa trên workspace cụ thể mà chúng ta đang nhắm mục tiêu. Đối với những trường hợp đó, chúng ta có thể sử dụng  biến xác định trước terraform.workspace . Biến này chứa tên của workspace hiện tại và chúng ta có thể sử dụng nó như bất kỳ biến nào khác trong các biểu thức.

Kết luận

Terraform là một công cụ rất mạnh mẽ giúp chúng tôi áp dụng thực hành Cơ sở hạ tầng như mã trong các dự án của mình. Sức mạnh này, tuy nhiên, đi kèm với những thách thức của nó. Trong bài viết này, tôi đã cung cấp tổng quan nhanh về công cụ này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các khả năng và các khái niệm cơ bản của nó. Tất cả mã nguồn của Terrafom đều có sẵn trên GitHub .

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments