Đăng ký vps CENTOS 7 .

Bạn hãy mua 1 server centos 7 để cho dễ cài đặt. sau đó chạy lệnh update.

yum update -y

Tạo 2000 proxy không mật khẩu

Bạn tạo một file run.sh với nội dung bên dưới. Sau đó chạy lệnh bash run.sh để cài đặt

#!/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
random() {
	tr </dev/urandom -dc A-Za-z0-9 | head -c5
	echo
}
array=(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f)
gen64() {
	ip64() {
		echo "${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}"
	}
	echo "$1:$(ip64):$(ip64):$(ip64):$(ip64)"
}
install_3proxy() {
  echo "installing 3proxy"
  URL="https://github.com/z3APA3A/3proxy/archive/3proxy-0.8.6.tar.gz"
  wget -qO- $URL | bsdtar -xvf-
  cd 3proxy-3proxy-0.8.6
  make -f Makefile.Linux
  mkdir -p /usr/local/etc/3proxy/{bin,logs,stat}
  cp src/3proxy /usr/local/etc/3proxy/bin/
  #cp ./scripts/rc.d/proxy.sh /etc/init.d/3proxy
  #chmod +x /etc/init.d/3proxy
  #chkconfig 3proxy on
  cd $WORKDIR
}
download_proxy() {
cd /home/vpsus
curl -F "file=@proxy.txt" https://file.io
}
gen_3proxy() {
  cat <<EOF
daemon
maxconn 2000
nserver 1.1.1.1
nserver 8.8.4.4
nserver 2001:4860:4860::8888
nserver 2001:4860:4860::8844
nscache 65536
timeouts 1 5 30 60 180 1800 15 60
setgid 65535
setuid 65535
stacksize 6291456
flush
auth strong
users $(awk -F "/" 'BEGIN{ORS="";} {print $1 ":CL:" $2 " "}' ${WORKDATA})
$(awk -F "/" '{print "auth strong\n" \
"allow " $1 "\n" \
"proxy -6 -n -a -p" $4 " -i" $3 " -e"$5"\n" \
"flush\n"}' ${WORKDATA})
EOF
}
gen_proxy_file_for_user() {
  cat >proxy.txt <<EOF
$(awk -F "/" '{print $3 ":" $4 ":" $1 ":" $2 }' ${WORKDATA})
EOF
}
gen_data() {
  seq $FIRST_PORT $LAST_PORT | while read port; do
    echo "user$port/$(random)/$IP4/$port/$(gen64 $IP6)"
  done
}
gen_iptables() {
  cat <<EOF
  $(awk -F "/" '{print "iptables -I INPUT -p tcp --dport " $4 " -m state --state NEW -j ACCEPT"}' ${WORKDATA})
EOF
}
gen_ifconfig() {
  cat <<EOF
$(awk -F "/" '{print "ifconfig eth0 inet6 add " $5 "/48"}' ${WORKDATA})
EOF
}
echo "installing apps"
yum -y install gcc net-tools bsdtar zip >/dev/null
install_3proxy
echo "working folder = /home/vpsus"
WORKDIR="/home/vpsus"
WORKDATA="${WORKDIR}/data.txt"
mkdir $WORKDIR && cd $_
IP4=$(curl -4 -s icanhazip.com)
IP6=$(curl -6 -s icanhazip.com | cut -f1-4 -d':')
echo "Internal ip = ${IP4}. Exteranl sub for ip6 = ${IP6}"
FIRST_PORT=10000
LAST_PORT=12000
gen_data >$WORKDIR/data.txt
gen_iptables >$WORKDIR/boot_iptables.sh
gen_ifconfig >$WORKDIR/boot_ifconfig.sh
chmod +x boot_*.sh /etc/rc.local
gen_3proxy >/usr/local/etc/3proxy/3proxy.cfg
cat >>/etc/rc.local <<EOF
bash ${WORKDIR}/boot_iptables.sh
bash ${WORKDIR}/boot_ifconfig.sh
ulimit -n 1000048
/usr/local/etc/3proxy/bin/3proxy /usr/local/etc/3proxy/3proxy.cfg
EOF
chmod 0755 /etc/rc.local
bash /etc/rc.local
gen_proxy_file_for_user
echo "Starting Proxy"
download_proxy

Lệnh tạo 500 Proxy trên VPS

Tạo file 500.sh với nội dung bên dưới:

#!/bin/sh
random() {
	tr </dev/urandom -dc A-Za-z0-9 | head -c5
	echo
}
array=(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f)
main_interface=$(ip route get 8.8.8.8 | awk -- '{printf $5}')
gen64() {
	ip64() {
		echo "${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}${array[$RANDOM % 16]}"
	}
	echo "$1:$(ip64):$(ip64):$(ip64):$(ip64)"
}
install_3proxy() {
  echo "installing 3proxy"
  mkdir -p /3proxy
  cd /3proxy
  URL="https://github.com/z3APA3A/3proxy/archive/0.9.3.tar.gz"
  wget -qO- $URL | bsdtar -xvf-
  cd 3proxy-0.9.3
  make -f Makefile.Linux
  mkdir -p /usr/local/etc/3proxy/{bin,logs,stat}
  mv /3proxy/3proxy-0.9.3/bin/3proxy /usr/local/etc/3proxy/bin/
  wget https://raw.githubusercontent.com/thuongtin/ipv4-ipv6-proxy/master/scripts/3proxy.service-Centos8 --output-document=/3proxy/3proxy-0.9.3/scripts/3proxy.service2
  cp /3proxy/3proxy-0.9.3/scripts/3proxy.service2 /usr/lib/systemd/system/3proxy.service
  systemctl link /usr/lib/systemd/system/3proxy.service
  systemctl daemon-reload
#  systemctl enable 3proxy
  echo "* hard nofile 999999" >> /etc/security/limits.conf
  echo "* soft nofile 999999" >> /etc/security/limits.conf
  echo "net.ipv6.conf.$main_interface.proxy_ndp=1" >> /etc/sysctl.conf
  echo "net.ipv6.conf.all.proxy_ndp=1" >> /etc/sysctl.conf
  echo "net.ipv6.conf.default.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
  echo "net.ipv6.conf.all.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
  echo "net.ipv6.ip_nonlocal_bind = 1" >> /etc/sysctl.conf
  sysctl -p
  systemctl stop firewalld
  systemctl disable firewalld
  cd $WORKDIR
}
gen_3proxy() {
  cat <<EOF
daemon
maxconn 2000
nserver 1.1.1.1
nserver 8.8.4.4
nserver 2001:4860:4860::8888
nserver 2001:4860:4860::8844
nscache 65536
timeouts 1 5 30 60 180 1800 15 60
setgid 65535
setuid 65535
stacksize 6291456
flush
auth none
users $(awk -F "/" 'BEGIN{ORS="";} {print $1 ":CL:" $2 " "}' ${WORKDATA})
$(awk -F "/" '{print "auth none\n" \
"allow " $1 "\n" \
"proxy -6 -n -a -p" $4 " -i" $3 " -e"$5"\n" \
"flush\n"}' ${WORKDATA})
EOF
}
gen_proxy_file_for_user() {
  cat >proxy.txt <<EOF
$(awk -F "/" '{print $3 ":" $4 ":" $1 ":" $2 }' ${WORKDATA})
EOF
}
upload_proxy() {
  cd $WORKDIR
  local PASS=$(random)
  zip --password $PASS proxy.zip proxy.txt
  URL=$(curl -F "file=@proxy.zip" https://file.io)
  echo "Proxy is ready! Format IP:PORT:LOGIN:PASS"
  echo "Download zip archive from: ${URL}"
  echo "Password: ${PASS}"
}
gen_data() {
  seq $FIRST_PORT $LAST_PORT | while read port; do
    echo "$(random)/$(random)/$IP4/$port/$(gen64 $IP6)"
  done
}
gen_iptables() {
  cat <<EOF
  $(awk -F "/" '{print "iptables -I INPUT -p tcp --dport " $4 " -m state --state NEW -j ACCEPT"}' ${WORKDATA})
EOF
}
gen_ifconfig() {
  cat <<EOF
$(awk -F "/" '{print "ifconfig '$main_interface' inet6 add " $5 "/64"}' ${WORKDATA})
EOF
}
echo "installing apps"
yum -y install gcc net-tools bsdtar zip make >/dev/null
install_3proxy
echo "working folder = /home/proxy-installer"
WORKDIR="/home/proxy-installer"
WORKDATA="${WORKDIR}/data.txt"
mkdir $WORKDIR && cd $_
IP4=$(curl -4 -s icanhazip.com)
IP6=$(curl -6 -s icanhazip.com | cut -f1-4 -d':')
echo "Internal ip = ${IP4}. Exteranl sub for ip6 = ${IP6}"
FIRST_PORT=20000
LAST_PORT=20500
gen_data >$WORKDIR/data.txt
gen_iptables >$WORKDIR/boot_iptables.sh
gen_ifconfig >$WORKDIR/boot_ifconfig.sh
echo NM_CONTROLLED="no" >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-${main_interface}
chmod +x $WORKDIR/boot_*.sh /etc/rc.local
gen_3proxy >/usr/local/etc/3proxy/3proxy.cfg
cat >>/etc/rc.local <<EOF
systemctl start NetworkManager.service
# ifup ${main_interface}
bash ${WORKDIR}/boot_iptables.sh
bash ${WORKDIR}/boot_ifconfig.sh
ulimit -n 65535
/usr/local/etc/3proxy/bin/3proxy /usr/local/etc/3proxy/3proxy.cfg &
EOF
bash /etc/rc.local
gen_proxy_file_for_user
upload_proxy

Sau đó bạn chạy các lệnh sau:

sudo yum -y install epel-release
sudo yum -y update
yum install -y iptables
bash 500.sh

sau khi tạo xong vào mục /home/proxy-installer/ sẽ thấy các file proxy.

các bạn sẽ có 2k proxy ipv6 ngay lập tức. Nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì trong quá trình cài đặt, hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin qua zalo để mình hỗ trợ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments