docker trên macos

Phần 4 – Cài đặt docker trên MacOS

Docker cho Mac cung cấp một ứng dụng gốc Mac cài đặt /Applications. Nó tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) trong /usr/local/bincho dockervà docker-composevới các phiên bản Mac của các lệnh trong gói ứng dụng. Cài đặt gói Docker cho Mac: Docker Engine Docker CLI Client Docker Compose Docker Machine Bạn đã chạy Docker Toolbox và / hoặc Docker […]

Read More