docker expose

Phần 10 – Cách access vào container từ bên ngoài

Binding Ports Các container Docker có thể kết nối với bên ngoài mà không cần cấu hình gì thêm, nhưng từ bên ngoài mặc định không thể kết nối với các container Docker. Nó hoạt động thế nào Một bridge network được tạo (có tên bridge) khi bạn cài đặt Docker. Mọi kết nối gửi đi bắt […]

Read More