Phần 11 – Cách tạo docker image từ container

Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách tạo Container Docker, sửa đổi trạng thái bên trong của nó và sau đó lưu Container dưới dạng Image. Điều này thực sự tiện dụng khi bạn tìm ra cách build Image vì bạn có thể tiếp tục điều chỉnh một […]

Read More