Cách thiết lập và liệt kê các biến môi trường trong Linux

Trong các biến môi trường hệ thống dựa trên Linux và Unix là một tập hợp các giá trị có tên động, được lưu trữ trong hệ thống được sử dụng bởi các ứng dụng được khởi chạy trong shell hoặc shell phụ. Nói một cách đơn giản, một biến môi trường là một biến […]

Read More