Phần 7 – Những command cần biết khi sử dụng docker

Trong Docker engine v1.13, chúng ta có các lệnh quản lý cho container, image, plugin, secret, stack và system. Dưới đây, chúng ta sẽ xem cách làm việc với từng lệnh của docker cli. Docker container Để gắn vào một container đang chạy Để tạo một Image từ những thay đổi của container Để sao chép các tập tin / thư […]

Read More