Mysql Cheat Sheet

MySQL Locations Mac /usr/local/mysql/bin Windows /Program Files/MySQL/MySQL version/bin Xampp /xampp/mysql/bin Thêm mysql vào PATH On Windows – https://www.qualitestgroup.com/resources/knowledge-center/how-to-guide/add-mysql-path-windows/ Login Show Users Create User Grant All Priveleges On All Databases Show Grants Remove Grants Delete User Exit Show Databases Create Database Delete Database Select Database Create Table Delete / Drop Table Show Tables Insert Row / Record Insert Multiple Rows Select […]

Read More

Các câu lênh cơ bản trong mysql(mysql cheat sheet)

MySQL cheat sheet cung cấp cho bạn một trang chứa các lệnh và câu lệnh MySQL thông dụng nhất giúp bạn làm việc với MySQL hiệu quả hơn. MySQL client Kết nối với máy chủ MySQL bằng mysql client với tên người dùng và mật khẩu (MySQL sẽ nhắc nhập mật khẩu): Kết nối với Máy chủ […]

Read More