Phần 16 – Overlay network trong docker

1. Đặt vấn đề Như chúng ta đã biết, các container chạy trên cùng một host chúng ta có nhiều cách để có thể kết nối chúng với nhau ví dụ như dùng bridge network hay host network. Vậy làm thế nào để kết nối các container nằm trên nhiều server khác nhau để chúng […]

Read More

Phần 13 – Docker network

Tổng quát Một trong những lý do khiến các container và service của Docker rất mạnh là bạn có thể kết nối chúng lại với nhau hoặc kết nối chúng với khối lượng công việc không phải của Docker. Các container và service của Docker thậm chí không cần phải biết rằng chúng được triển khai […]

Read More