Lấy Real IP của user trong pod khi dùng Nginx ingress

Trong quá trình vận hành hệ thống kubernetes mình gặp phải vấn đề lấy real IP của client (lấy ip của client gửi request đến cụm). Cụm k8s (kubernetes xin phép gọi tắt cho gọn) của mình đang sử dụng version v1.13.11 và dùng nginx-ingress version v0.26.1. Dưới đây là flow tổng quát case đầu […]

Read More