Bạn còn bao nhiêu dung lượng trên ổ cứng của mình? Có đủ dung lượng đĩa trống để tải xuống tệp lớn hoặc cài đặt ứng dụng mới không?

Trên hệ điều hành Linux và Unix, bạn có thể sử dụng lệnh df để nhận báo cáo chi tiết về việc sử dụng dung lượng đĩa của hệ thống.

Sử dụng lệnh df

Cú pháp chung cho lệnh df như sau:

df [OPTIONS]... FILESYSTEM...

Khi được sử dụng mà không có bất kỳ đối số nào, lệnh df sẽ hiển thị thông tin về tất cả các hệ thống tệp được gắn kết :

df
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
dev       8172848     0  8172848  0% /dev
run       8218640   1696  8216944  1% /run
/dev/nvme0n1p3 222284728 183057872 27865672 87% /
tmpfs      8218640  150256  8068384  2% /dev/shm
tmpfs      8218640     0  8218640  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      8218640    24  8218616  1% /tmp
/dev/nvme0n1p1  523248  107912  415336 21% /boot
/dev/sda1   480588496 172832632 283320260 38% /data
tmpfs      1643728    40  1643688  1% /run/user/1000

Mỗi dòng bao gồm các cột sau:

 • “Filesystem” – Tên của hệ thống tập tin.
 • “1K-blocks” – Kích thước của hệ thống tệp trong 1K khối.
 • “Used” – Không gian đã sử dụng trong 1K khối.
 • “Available” – Không gian có sẵn trong 1K khối.
 • “Use%” – Phần trăm dung lượng đã sử dụng.
 • “Mounted on” thư mục mà hệ thống tệp được gắn trên đó.

Để chỉ hiển thị thông tin cho một hệ thống tệp cụ thể, hãy chuyển tên của nó hoặc điểm gắn kết vào lệnh df.

Ví dụ: để hiển thị không gian có sẵn trên hệ thống tệp được gắn vào thư mục gốc hệ thống ( /), bạn có thể sử dụng df /dev/nvme0n1p3 hoặc df /.

df /
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 222284728 183057872 27865672 87% /

Hiển thị mức sử dụng dung lượng đĩa ở định dạng dễ đọc

Theo mặc định, lệnh df hiển thị dung lượng disk trong khối 1 kilobyte và kích thước của dung lượng đĩa đã sử dụng và khả dụng tính bằng kilobyte.

Để hiển thị thông tin về disk ở định dạng có thể đọc được (kilobyte, megabyte, gigabyte, v.v.), hãy gọi lệnh df với tùy chọn -h:

df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
dev       7.8G   0 7.8G  0% /dev
run       7.9G 1.8M 7.9G  1% /run
/dev/nvme0n1p3 212G 176G  27G 88% /
tmpfs      7.9G 145M 7.7G  2% /dev/shm
tmpfs      7.9G   0 7.9G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      7.9G  24K 7.9G  1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 511M 106M 406M 21% /boot
/dev/sda1    459G 165G 271G 38% /data
tmpfs      1.6G  16K 1.6G  1% /run/user/1000

Các loại hệ thống tệp

Tùy chọn -T cho df các loại hệ thống tập tin hiển thị:

df -t

Đầu ra bao gồm một cột bổ sung có tên “Type” hiển thị loại hệ thống tệp:

Filesystem   Type   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
dev      devtmpfs  8172848     0  8172848  0% /dev
run      tmpfs   8218640   1744  8216896  1% /run
/dev/nvme0n1p3 ext4   222284728 183666100 27257444 88% /
tmpfs     tmpfs   8218640  383076  7835564  5% /dev/shm
tmpfs     tmpfs   8218640     0  8218640  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs     tmpfs   8218640    24  8218616  1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 vfat    523248  107912  415336 21% /boot
/dev/sda1   ext4   480588496 172832632 283320260 38% /data
tmpfs     tmpfs   1643728    40  1643688  1% /run/user/1000

Nếu bạn muốn giới hạn danh sách cho các hệ thống tệp của một loại cụ thể, hãy sử dụng tùy chọn -t theo sau là loại.

Dưới đây là một ví dụ cho thấy cách liệt kê tất cả các phân vùng ext4:

df -t ext4
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 222284728 183666112 27257432 88% /
/dev/sda1   480588496 172832632 283320260 38% /data

Tương tự như trên, tùy chọn -x cho phép bạn giới hạn đầu ra cho các hệ thống tệp không thuộc loại cụ thể:

df -x tmpfs
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
dev       8172848     0  8172848  0% /dev
run       8218640   1696  8216944  1% /run
/dev/nvme0n1p3 222284728 183057872 27865672 87% /
/dev/nvme0n1p1  523248  107912  415336 21% /boot
/dev/sda1   480588496 172832632 283320260 38% /data

Sử dụng Inode hiển thị

Một inode là một cấu trúc dữ liệu trong hệ thống tệp Unix và Linux, chứa thông tin về tệp hoặc thư mục như size, owner, device node, socket, pipe v.v., ngoại trừ da.

Khi được gọi với tùy chọn -i, lệnh df sẽ in thông tin về việc sử dụng inodes hệ thống tệp.

Lệnh dưới đây sẽ hiển thị thông tin về các inodes trên hệ thống tệp được gắn vào thư mục gốc hệ thống / ở định dạng có thể đọc được:

df -ih /
Filesystem   Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/nvme0n1p3  14M 1.9M  12M  14% /

Khi tùy chọn -i được sử dụng, mỗi dòng của đầu ra bao gồm các cột sau:

 • “Filesystem” – Tên của hệ thống tập tin.
 • “Inodes” – Tổng số inodes trên hệ thống tệp.
 • “IUsed” – Số inodes đã sử dụng.
 • “IFree” – Số inodes miễn phí (không sử dụng).
 • “IUse%” – Phần trăm inodes đã sử dụng.
 • “Mounted on” thư mục mà hệ thống tệp được gắn trên đó.

Định dạng đầu ra

Lệnh df cũng cho phép bạn tùy biến định dạng đầu ra.

Để chỉ định các trường bạn muốn được hiển thị trong đầu ra lệnh, hãy sử dụng tùy chọn --output[=FIELD_LIST].

FIELD_LIST là danh sách các cột được phân tách bằng dấu phẩy được đưa vào đầu ra. Mỗi trường chỉ có thể được sử dụng một lần. Tên trường hợp lệ là:

 • source – Nguồn hệ thống tệp.
 • fstype – Loại hệ thống Tệp.
 • itotal – Tổng số inodes.
 • iused – Số inodes đã sử dụng.
 • iavail – Số lượng inodes có sẵn.
 • ipcent – Phần trăm inodes đã sử dụng.
 • size – Tổng dung lượng disk.
 • used – Dung lượng disk đã sử dụng.
 • avail – Dung lượng đĩa trống.
 • pcent – Phần trăm không gian đã sử dụng.
 • file – Tên tệp nếu được chỉ định trên dòng lệnh.
 • target – Điểm gắn kết.

Ví dụ: để hiển thị đầu ra của tất cả phân vùng ext4 ở định dạng có thể đọc được, chỉ hiển thị tên và kích thước hệ thống tệp và phần trăm dung lượng đã sử dụng mà bạn sẽ sử dụng:

df -h -t ext4 --output=source,size,pcent
Filesystem   Size Use%
/dev/nvme0n1p3 212G 88%
/dev/sda1    459G 38%

Phần kết luận

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng lệnh df để nhận báo cáo về việc sử dụng dung lượng disk của hệ thống tệp. Để xem tất cả các tùy chọn df lệnh có sẵn bằng cách nhập man df vào terminal.

Để tìm hiểu việc sử dụng không gian đĩa của các tệp và thư mục, hãy sử dụng lệnh du.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments