Toàn bộ hướng dẫn cài đặt đã được Nodesource tải lên tại đây . Nó được sao chép dưới đây để bạn tham khảo. Hướng dẫn cập nhật lên phiên bản mới nhất giống nhau.

Nếu bạn không thích curl ... | sudo bash -thì bạn có thể làm theo hướng dẫn thủ công , hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm kho lưu trữ Node.js cho /etc/apt/sources.list.d/chính mình.

Node.js v15.x:

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_15.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_15.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v14.x:

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v13.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v12.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v11.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v10.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v9.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v8.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v7.x :

LƯU Ý: Gói Debian Wheezy và Ubuntu Precise KHÔNG khả dụng cho bản phát hành này. Vui lòng tham khảo cách chạy Node.js> = 4.x trên các bản phân phối cũ hơn

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v6.x :

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng Ubuntu Precise hoặc Debian Wheezy, bạn có thể muốn đọc về cách chạy Node.js> = 4.x trên các bản phân phối cũ hơn .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v5.x :

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng Ubuntu Precise hoặc Debian Wheezy, bạn có thể muốn đọc về cách chạy Node.js> = 4.x trên các bản phân phối cũ hơn .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v4.x :

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng Ubuntu Precise hoặc Debian Wheezy, bạn có thể muốn đọc về cách chạy Node.js> = 4.x trên các bản phân phối cũ hơn .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.12 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.10 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | bash -
apt-get install -y nodejs

io.js v3.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v2.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v1.x :

Lưu ý: nhánh này của io.js không được duy trì tích cực và không được khuyến khích sử dụng trong môi trường production.

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | bash -
apt-get install -y iojs
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments