Debian và Ubuntu Linux đều là hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí. Cả hai hệ thống đều sử dụng nhân Linux và các lệnh GNU. Người ta có thể sử dụng lệnh apt hoặc lệnh apt-get để quản lý các hoạt động phần mềm như thêm, bớt, xóa, cập nhật, v.v. Tuy nhiên, người dùng mới thường bị nhầm lẫn với các lệnh “sudo apt-get update” và “sudo apt-get upgrade” trên hệ thống Debian hoặc Ubuntu Linux. Vậy lệnh “sudo apt-get update” làm gì? Bài viết này giải thích sự khác biệt cơ bản giữa hai lệnh.

Lệnh sudo apt-get update làm gì?

  1. Lệnh sudo apt-get update được sử dụng để tải xuống thông tin gói từ tất cả các nguồn được cấu hình.
  2. Các nguồn thường được xác định trong tệp /etc/apt/sources.list và các tệp khác nằm trong thư mục /etc/apt/sources.list.d/.
  3. Vì vậy, khi bạn chạy lệnh cập nhật, nó sẽ tải xuống thông tin gói từ Internet. Sẽ rất hữu ích khi nhận thông tin về phiên bản cập nhật của các gói hoặc các gói phụ thuộc của chúng.

Cách xem tệp /etc/apt/sources.list

Gõ lệnh cat :

cat /etc/apt/sources.list

Chạy lệnh sudo apt-get update để cập nhật package index

Chỉ cần gõ lệnh apt-get hoặc lệnh apt :

sudo apt update
# hoặc
sudo apt-get update

Lệnh apt-get upgrade

  1. Bây giờ bạn đã biết lệnh sudo apt-get update giúp bạn có một danh sách cập nhật các gói từ Internet.
  2. Nhưng, làm thế nào để bạn cài đặt các gói đã bị lỗi thời? Làm cách nào để áp dụng các bản vá bảo mật cho các gói và giữ an toàn cho hệ thống của bạn? Làm thế nào để bạn tìm thấy các gói mới để cài đặt?
  3. Bạn chạy sudo apt-get upgrade để cài đặt các bản nâng cấp có sẵn của tất cả các gói hiện được cài đặt trên hệ thống từ các nguồn được cấu hình thông qua tệp sources.list.
  4. Các gói mới sẽ được cài đặt nếu được yêu cầu để đáp ứng các phụ thuộc, nhưng các gói hiện có sẽ không bao giờ bị xóa.

Sự khác biệt giữa cập nhật và lệnh nâng cấp

Từ trang man apt-get update :

cập nhật được sử dụng để đồng bộ hóa lại các index file từ các nguồn của chúng. Index của các gói có sẵn được tìm nạp từ (các) vị trí được chỉ định trong /etc/apt/sources.list. Ví dụ, khi sử dụng kho lưu trữ Debian, lệnh này truy xuất và quét các tệp Packages.gz để có sẵn thông tin về các gói mới và cập nhật. Cập nhật phải luôn được thực hiện trước khi nâng cấp hoặc nâng cấp bản phân phối. Xin lưu ý rằng thanh đo tiến độ tổng thể sẽ không chính xác vì không thể biết trước kích thước của tệp gói.

Từ trang man  apt-get upgrade :

Upgrade được sử dụng để cài đặt phiên bản mới nhất của tất cả các gói hiện được cài đặt trên hệ thống từ các nguồn được liệt kê trong /etc/apt/sources.list. Các gói hiện được cài đặt với các phiên bản mới có sẵn được truy xuất và nâng cấp; trong mọi trường hợp, các gói hiện đã được cài đặt bị xóa hoặc các gói chưa được cài đặt được truy xuất và cài đặt. Phiên bản mới của các gói hiện được cài đặt không thể nâng cấp mà không thay đổi trạng thái cài đặt của gói khác sẽ được giữ nguyên ở phiên bản hiện tại của chúng. Update phải được thực hiện trước tiên để apt-get biết rằng các phiên bản mới của gói có sẵn.

Phần kết luận

Tóm lại, việc thực thi “sudo apt-get update” sẽ tìm nạp cho bạn danh sách các gói cho tất cả các kho lưu trữ và PPA của bạn và đảm bảo rằng nó được cập nhật. Trong khi “sudo apt-get upgrade” thực hiện nâng cấp phần mềm thực tế. Do đó, tùy chọn được khuyến nghị là luôn chạy lệnh update trước lệnh upgrade để cập nhật các gói đã cài đặt cho hệ thống Ubuntu hoặc Debian:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade


Chúng ta có thể chạy nhiều lệnh trong sudo như sau:

sudo sh -c 'apt update && apt upgrade'

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments