Xem danh sách user trên ubuntu

By | 10 January, 2020

Trên hầu hết các hệ thống Linux, bao gồm Ubuntu, không có một chương trình hay công cụ nào để liệt kê tất cả các tài khoản User trên hệ thống. Nếu bạn đang sử dụng GUI trên máy tính để bàn, bạn có thể xem tất cả các tài khoản User là quản trị viên ..

Còn trên máy chủ thì sao? Làm thế nào để bạn liệt kê hoặc xem tất cả các tài khoản User?

Vì không có công cụ duy nhất để liệt kê User, chúng ta thường phụ thuộc vào các file hệ thống để liệt kê User. Tất cả các tài khoản hệ thống được tạo được lưu trữ trong nhiều file trên máy chủ và liệt kê nội dung của các file này, chúng ta có thể tìm ra danh sách User và các Group ..

Hướng dẫn ngắn gọn này chỉ cho các bạn cách liệt kê tài khoản User trên Ubuntu. Một lần nữa, có nhiều cách để tìm ra tài khoản User trên Ubuntu. Dưới đây là các lệnh mà khi được sử dụng, hiển thị cho bạn tất cả tài khoản User trên Ubuntu và các hệ thống Linux khác.

Tùy chọn 1: Liệt kê User trong file passwd

Một tùy chọn phổ biến để liệt kê tài khoản User trên Ubuntu là xem nội dung của tập tin /etc/passwd .

file này lưu trữ thông tin tài khoản User cục bộ từ tên đăng nhập đến mật khẩu được mã hóa và ID tài khoản, vì vậy để xem tất cả tài khoản User trên hệ thống, hãy chạy các lệnh bên dưới:

less /etc/passwd

Khi chạy các lệnh trên, nó sẽ liệt kê nội dung của tập tin /etc/passwd ở đó Bạn sẽ thấy tất cả các tài khoản được tạo trên máy chủ.

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
........

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh cat /etc/passwd để xuất ra cùng một danh sách

Đối với người mới dùng, điều này có thể gây nhầm lẫn nếu họ không biết cách đọc nội dung của tập tin Tuy nhiên, mỗi dòng trong file là một danh tính tài khoản duy nhất, có bảy trường được phân cách bằng dấu hai chấm có chứa các mục sau:

  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu được mã hóa (x có nghĩa là mật khẩu được lưu trữ trong  file / etc / bóng  )
  • Số ID User (UID)
  • Số ID nhóm User (GID)
  • Tên đầy đủ của User (GECOS)
  • Thư mục home của User
  • Shell đăng nhập (mặc định là /bin/bash)

Bây giờ, nếu bạn chỉ muốn liệt kê tên tài khoản và không phải tất cả các chi tiết khác, chỉ cần chạy các lệnh bên dưới:

awk -F: '{ print $1}' /etc/passwd

Điều đó chỉ nên liệt kê tên tài khoản trên hệ thống bắt đầu bằng tài khoản root ..

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
......

Đó là lựa chọn số 1

Tùy chọn # 2: Nhận danh sách User thông qua công cụ Getent

Một tùy chọn khác để có được tất cả tài khoản User trên hệ thống là sử dụng công cụ getend. Công cụ này có chức năng tương tự như các lệnh trên .. Nó liệt kê nội dung của file /etc/passwd bằng thông tin cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong file  /etc/nsswitch.conf .

Để có được danh sách User sử dụng getent, hãy chạy các lệnh bên dưới:

getent passwd

Nó nên liệt kê cùng một nội dung như trên:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
........

Các  /etc/nsswitch.conf  được sử dụng để cấu hình dịch vụ nào sẽ được sử dụng để xác định các thông tin như tên máy chủ, password file, và các group file …

Hai tùy chọn này đủ để giúp bạn có danh sách User trên các hệ thống Linux. Nếu bạn có có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment bên dưới.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of