List là một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong Python và được sử dụng để lưu trữ list các item cùng loại.

Bài viết này hướng dẫn cách tìm độ dài của list.

Function len()

Python có một hàm tích hợp len()trả về độ dài của một đối tượng nhất định. Đối tượng có thể là một list , tuple, string, dict, v.v.

Cú pháp của hàm len()như sau:

len(list)

Hàm chỉ chấp nhận một đối số. Giá trị trả về là một số nguyên là số phần tử trong list.

Đây là một ví dụ:

capitals = ['Tokyo', 'Sofia', 'London', 'Budapest']

list_len = len(capitals)

print("The list has {0} elements.".format(list_len))

Output:

The list has 4 elements.

Sử dụng vòng lặp

Một cách khác để lấy độ dài của list là sử dụng vòng lặp for. Điều này hoạt động bằng cách thiết lập một bộ đếm và lặp qua tất cả các phần tử của danh sách. Trên mỗi lần lặp, giá trị hiện tại của biến counter được tăng lên một.

Dưới đây là mã mẫu cho thấy cách tìm số phần tử trong một danh sách nhất định bằng vòng lặp for:

capitals = ['Tokyo', 'Sofia', 'London', 'Budapest']
counter = 0

for capital in capitals:
  counter = counter + 1

print("The list has {0} elements.".format(counter))

Output:

The list has 4 elements.

Phương pháp này không phải là Pythonic cho lắm. Bạn nên luôn thích sử dụng len()chức năng này.

Phần kết luận

Để tìm độ dài của một list trong Python, hãy sử dụng hàm len().

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng để lại bình luận.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments