Homebrew Cheat Sheet

Lệnh brew install git Cài đặt gói brew uninstall git Loại bỏ/Dỡ cài đặt gói brew upgrade git Nâng cấp gói brew unlink git Hủy nối kết brew link git liên kết brew switch git 2.5.0 Thay đổi phiên bản brew list –versions git Xem phần mềm có phiên bản nào Nhiều lệnh hơn brew […]

Read More