Cài đặt elastic search trên ubuntu

Elasticsearch là một nền tảng được sử dụng real-time full-text trong các ứng dụng cần phân tích một lượng lớn dữ liệu. Kết hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như Kibana, Logstash, X-Pack, v.v., Elasticsearch có thể tổng hợp và giám sát Dữ liệu lớn ở quy mô lớn. Với hỗ trợ RESTful API, bạn có thể dễ […]

Read More