Tag Archives: thêm thư mục vào path

Cách thêm thư mục vào PATH trong Linux

Khi bạn nhập một lệnh trên dòng lệnh, về cơ bản, bạn đang báo cho shell chạy một tệp thực thi với tên đã cho. Trong Linux những chương trình thực thi ls, find, file và những câu lệnh khác thường là được thực hiện bên trong nhiều thư mục khác nhau trên hệ thống của bạn. Bất kỳ tệp… Read More »