Vòng lặp trong bash

Cú pháp vòng lặp Vòng lặp theo một khoảng số cú pháp như sau: Hoặc Hoặc Ví dụ Loại vòng lặp này được đặc trưng bằng cách đếm. Phạm vi được chỉ định bởi một số đầu (#1) và số kết thúc (#5). Vòng lặp for thực hiện một chuỗi các lệnh cho mỗi thành […]

Read More