Đôi khi bạn cần tạo thông tin đăng nhập vào MySQL chỉ có quyền đọc để truy suất thông tin và tránh những ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể tạo user readonly trong MySQL để sử dụng.

1. Đăng nhập vào MySQL với tư cách quản trị viên

Chạy chương trình dòng lệnh MySQL bằng cách thực hiện một trong các cách sau:

  • Tại terminal nếu bạn dùng linux, chạy chương trình dòng lệnh MySQL và đăng nhập với tư cách quản trị viên bằng cách nhập lệnh sau
mysql -u root -p
  • Tại dấu nhắc lệnh của Windows, hãy chạy chương trình dòng lệnh MySQL và đăng nhập với tư cách quản trị viên bằng cách nhập lệnh sau từ thư mục gốc MySQL (ví dụ: Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin):
mysql -u root -p
  • Truy cập sử dụng các công cụ như mysql workbench hoặc dbeaver.

2. Tạo người dùng MySQL mới

Sao chép lệnh sau và dán chúng vào MySQL shell. Thay thế $database_name, $user và $password bên dưới bằng các giá trị bạn sẽ sử dụng.

CREATE USER "$user"@"127.0.0.1" IDENTIFIED BY "$password";

3. Cấp quyền chỉ đọc cho người dùng MySQL

Sao chép lệnh sau và chạy trong MySQL shell.

GRANT SELECT, SHOW VIEW ON $database_name.* TO $user@"127.0.0.1" IDENTIFIED BY "$password";
FLUSH PRIVILEGES;

Nếu bạn muốn sử dụng kết nối SSL, bạn có thể sử dụng những thứ sau để thay thế

GRANT SELECT, SHOW VIEW ON $database_name.* TO $user@"127.0.0.1" IDENTIFIED BY "$password" REQUIRE SSL;
FLUSH PRIVILEGES;

Điều này tạo ra một local user MySQL chỉ đọc mới có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn tạo một người dùng từ xa để truy cập cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể thay thế 127.0.0.1 bằng IP từ xa. Ngoài ra, bạn sẽ cần cấu hình firewall để có thể connect vào db từ xa.

Kết luận

Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments