Readonly User rất hữu ích cho mục đích báo cáo vì họ có quyền truy cập chỉ đọc hạn chế vào cơ sở dữ liệu, bảng và trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo Readonly User trong PostgreSQL.

Cách tạo người dùng chỉ đọc

Dưới đây là các bước để tạo người dùng chỉ đọc trong PostgreSQL.

1. Tạo role

Đăng nhập vào PostgreSQL và chạy lệnh sau để tạo readonly readaccess. Thay thế tên role theo yêu cầu của bạn.

CREATE ROLE readaccess;

2. Chỉ định quyền

Chạy các lệnh sau để gán quyền truy cập vào role mới được tạo, cho cơ sở dữ liệu mydb. Bạn có thể thay đổi tên cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của mình.

GRANT CONNECT ON DATABASE mydb TO readaccess;

Hơn nữa, chúng ta sẽ cấp quyền truy cập vào tất cả các bảng trong public schema. Bạn có thể thay đổi tên schema theo yêu cầu của mình.

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO readaccess;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readaccess;

Nếu bạn muốn cấp quyền chọn cho các bảng cụ thể (ví dụ: mytable), hãy chạy lệnh sau

GRANT SELECT ON mytable IN SCHEMA public TO readaccess;

3. Tạo user

Cuối cùng, chúng ta tạo một User PostgreSQL và gán role mới được tạo cho user đó. Cập nhật read_user và read_password trong các lệnh bên dưới với username và password của bạn.

CREATE USER read_user WITH PASSWORD 'read_password';
GRANT readaccess TO read_user;

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tạo được user readonly trong PostgreSQL.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments