Trong Docker engine v1.13, chúng ta có các lệnh quản lý cho containerimagepluginsecretstack và system.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem cách làm việc với từng lệnh của docker cli.

Docker container

Để gắn vào một container đang chạy

docker container attach <container-id/name>

Để tạo một Image từ những thay đổi của container

docker container commit <container-id/name> <new-image-name>

Để sao chép các tập tin / thư mục từ máy chủ lưu trữ vào một container hoặc ngược lại.

docker container cp <file> <container-id/name>:/path/to/copydocker container cp <container-id/name>:/path/from/copy <to-copy-on-host>

Để tạo một container mới

docker container create --name <container-name> <image-id/name>

Để kiểm tra các thay đổi trên hệ thống file của container

docker container diff <container-id/name>

Để chạy một lệnh trong một container đang chạy

docker container exec <container-id/name>

Để xuất hệ thống file của container dưới dạng lưu trữ tar

docker container export <container-id/name>

Để hiển thị thông tin của một container

docker container inspect <container-id/name>

Để kill một container đang chạy

docker container kill <container-id/name>

Để lấy các bản ghi của một container

docker container logs <container-id/name>

Để liệt kê container

docker container ls
OR 
docker container list
OR 
docker container ps

Để tạm dừng tất cả các tiến trình trong một container

docker container pause <container-id/name>

Để liệt kê ánh xạ cổng cho container

docker container port <container-id/name>

Để loại bỏ tất cả các container đã dừng

docker container prune 

Đổi tên một container

docker container rename <old-container-name> <new-container-name>

Để khởi động lại một container

docker container restart <container-id/name>

Để loại bỏ một container

docker container rm <container-id/name>

Để chạy một lệnh trong một container mới

docker container run --name <container-name> -it <image-name>

Để bắt đầu một container dừng lại

docker container start <container-id/name>

Để hiển thị một luồng thống kê sử dụng tài nguyên của container (s)

docker container stats

Dừng một container

docker container stop <container-id/name>

Để hiển thị các tiến trình đang chạy của một container

docker container top <container-id/name>

Để bỏ tạm dừng tất cả các tiến trình trong một container

docker container unpause <container-id/name>

Để cập nhật thay đổi của một container

docker container update <OPTIONS> <container-id/name>

Để chặn cho đến khi một container dừng lại và sau đó in exit code của chúng

docker container wait <container-id/name>

Docker Image

Để xây dựng Image từ Dockerfile

docker image build -t <image-name> .

Để hiển thị lịch sử của một Image

docker image history <image-id/name>

Để nhập nội dung từ tarball để tạo Image hệ thống tập tin

docker image import <file-name> <image-name>

Để hiển thị thông tin cấp thấp của Image

docker image inspect <image-id/name>

Để tải Image từ file tar hoặc STDIN

docker image load -i <file-name>

Để liệt kê Image

docker image ls
OR 
docker image list
OR 
docker image images

Để xóa Image không sử dụng

docker image prune

Để lấy một Image từ sổ đăng ký

docker image pull <image-name:tag>

Để đẩy một Image đến một sổ đăng ký

docker image push <image-name:tag>

Để xóa một Image

docker image rm <image-id/name>

Để lưu Image vào file tar

docker image save <image-name>

Để tạo thẻ cho Image

docker image tag <old-image-name> <new-image-name>

Docker Network

Để kết nối một container với network

docker network connect <network-name> <container-id/name>

Để tạo một network

docker network create -d <network-driver> <OPTIONS> <network-name>

Để ngắt kết nối một container khỏi network

docker network disconnect <network-name> <container-id/name>

Để hiển thị thông tin chi tiết của một network

docker network inspect <network-name>

Để liệt kê các network

docker network ls

Để xóa tất cả các network không sử dụng

docker network prune

Để xóa một network

docker network rm <network-name>

Docker Node

Để hạ cấp một node từ master trong cluster

docker node demote <node-name>

Để hiển thị thông tin chi tiết trên một node

docker node inspect <node-name>

Để liệt kê các node trong cluster

docker node ls

Để thúc đẩy một hoặc nhiều node để quản lý trong cluster

docker node promote <node-name>

Để liệt kê các tác vụ đang chạy trên một hoặc nhiều node.

docker node ps self/<node-name>

Để loại bỏ một hoặc nhiều node khỏi cluster

docker node rm <node-name>

Để cập nhật một node

docker node update <node-name>

Docker Plugin

Để tạo một plugin từ rootfs và cấu hình. >Thư mục dữ liệu plugin phải chứa thư mục config.json và rootfs.

docker plugin create <plugin-name> <plugin-data-dir>

Để vô hiệu hóa một plugin

docker plugin disable <plugin-name>

Để kích hoạt một plugin

docker plugin enable <plugin-name>

Để hiển thị thông tin chi tiết của một plugin

docker plugin inspect <plugin-name>

Để cài đặt một plugin

docker plugin install <OPTIONS> <plugin-name>

Để liệt kê các plugin

docker plugin ls
OR 
docker plugin list

Để đẩy một plugin đến một registry

docker plugin push <plugin-name:tag>

Để xóa một plugin

docker plugin rm <plugin-name>

Để thay đổi cài đặt cho plugin

docker plugin set <plugin-name> KEY=VALUE

Docker Secret

Để tạo một secret từ một file hoặc STDIN làm nội dung

docker secret create <secret-name> <file-name>

Để hiển thị thông tin chi tiết của một secret

docker secret inspect <secret-name>

Để liệt kê những secret

docker secret ls
OR 
docker secret list

Để xóa một secret

docker secret rm <secret-name>

Docker Service

Để tạo một service mới

docker service create <OPTIONS> <image-name> <CMD>

Để hiển thị thông tin chi tiết của một service

docker service inspect <service-name>

Để liệt kê các service

docker service ls
OR 
docker service list

Để liệt kê các nhiệm vụ của một service

docker service ps <service-name>

Để xóa một service

docker service rm <service-name>

Để scale một hoặc nhiều service

docker service scale <service-name>=<replicas>

Để cập nhật một service

docker service update <OPTIONS> <service-name>

Docker Stack

Để triển khai một stack mới hoặc cập nhật một stack hiện có

docker stack deploy -c <compose-file> <stack-name>

Để liệt kê stack

docker stack ls
OR 
docker stack list

Để liệt kê các nhiệm vụ trong stack

docker stack ps <stack-name>

Để loại bỏ stack

docker stack rm <stack-name>

Để liệt kê các service trong stack

docker stack services <stack-name>

Docker Swarm

Để khởi tạo một cluster

docker swarm init <OPTIONS>

Để tham gia một cluster như một node và / hoặc master

docker swarm join <OPTIONS> <HOST>:<PORT>

Để quản lý token join cluster

docker swarm join-token <OPTIONS> worker/manager

Rời khỏi cluster

docker swarm leave

Để mở khóa cluster

docker swarm unlock

Để quản lý khóa unlock-key

docker swarm unlock-key

Để cập nhật cluster

docker swarm update <OPTIONS>

Docker System

Để hiển thị việc sử dụng disk docker

docker system df

Để nhận các event thời gian thực từ máy chủ

docker system events

Để hiển thị thông tin trên toàn hệ thống

docker system info

Để xóa dữ liệu không sử dụng

docker system prune

Docker Volume

Để tạo một volume

docker volume create -d <volume-driver-name> <volume-name>

Để hiển thị thông tin chi tiết của một volume

docker volume inspect <volume-name>

Để liệt kê volume

docker volume ls

Để loại bỏ tất cả volume không sử dụng

docker volume prune

Để loại bỏ một volume

docker volume rm <volume-name>
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments