Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 18.04

By | February 2, 2020

Node.js là một open-source cross-platform JavaScript run-time environment cho phép thực thi mã JavaScript. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy mã JavaScript trên máy của mình dưới dạng một ứng dụng độc lập. Node.js chủ yếu được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ back-end, nhưng nó cũng rất phổ biến như một giải pháp full-stack và front-end.

Npm là trình quản lý gói mặc định cho Node.js và cơ quan đăng ký phần mềm lớn nhất thế giới.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách khác nhau để cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 18.04. Các hướng dẫn tương tự áp dụng cho mọi phân phối dựa trên Ubuntu, bao gồm Kubfox, Linux Mint và Hệ điều hành cơ bản.

Nếu bạn chỉ cần Node.js làm thời gian chạy local để triển khai các ứng dụng Node.js thì tùy chọn đơn giản nhất là cài đặt Node.js từ kho lưu trữ NodeSource. Các nhà phát triển thích cài đặt Node.js bằng cách sử dụng tập lệnh NVM.

Chọn tùy chọn cài đặt phù hợp với môi trường của bạn. Tốt nhất là tham khảo tài liệu của ứng dụng Node.js mà bạn sử dụng để tìm hiểu phiên bản Node.js nào được hỗ trợ.

Cài đặt Node.js và npm từ NodeSource

NodeSource là một công ty tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ Node cấp doanh nghiệp và họ duy trì một kho lưu trữ chứa các phiên bản mới nhất của Node.js.

Sử dụng kho lưu trữ này nếu bạn cần cài đặt một phiên bản cụ thể của Node.js. Tại thời điểm viết, kho lưu trữ NodeSource cung cấp các phiên bản sau – v12.x, v11.x, v10.x và v8.x. Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản LTS hiện tại của Node.js, phiên bản 10.x, Carbon.

Để cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ NodeSource, hãy làm theo các bước sau:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Lệnh sẽ thêm key NodeSource vào hệ thống của bạn, tạo tệp kho lưu trữ nguồn apt, cài đặt tất cả các gói cần thiết và làm mới bộ đệm apt. Nếu bạn cần cài đặt phiên bản khác, ví dụ 12.x, chỉ cần thay đổi setup_10.xvớisetup_12.x

 • Khi kho lưu trữ NodeSource được bật, hãy cài đặt Node.js và npm bằng cách nhập:
sudo apt install nodejs

Gói nodejs chứa cả 2 file binary nodevà npm.

 • Xác minh rằng Node.js và npm đã được cài đặt thành công bằng cách in các phiên bản của chúng:
node --version
# Output:
v10.16.3
npm --version
# Output:
6.9.0

Cài đặt Node.js và npm bằng NVM

NVM (Trình quản lý phiên bản node) là tập lệnh bash được sử dụng để quản lý nhiều phiên bản Node.js đang hoạt động. Với NVM, bạn có thể cài đặt và gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản Node.js cụ thể nào bạn muốn sử dụng hoặc kiểm tra.

Để cài đặt Node.js và npm bằng NVM trên hệ thống Ubuntu của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

1. Cài đặt tập lệnh NVM (Node Version Manager)

Để tải xuống và cài đặt nvm chạy:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.34.0/install.sh | bash

Lệnh trên sẽ sao chép kho lưu trữ NVM từ Github vào thư mục ~/.nvm:

=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion

Như đầu ra ở trên nói, bạn nên đóng và mở lại terminal hoặc chạy các lệnh để thêm đường dẫn đến nvmvào phiên shell hiện tại. Bạn có thể chọn bất cứ cách nào dễ dàng cho bạn.

Khi tập lệnh nằm trong tệp của bạn PATH, hãy xác minh rằng nó nvm đã được cài đặt đúng bằng cách nhập:

nvm --version
0.34.0

2. Cài đặt Node.js và npm

Bây giờ nvm đã được cài đặt, bạn có thể cài đặt phiên bản Node.js mới nhất bằng cách nhập:

nvm install node

Đầu ra sẽ trông giống như thế này:

Downloading and installing node v12.8.1...
Downloading https://nodejs.org/dist/v12.8.1/node-v12.8.1-linux-x64.tar.xz...
######################################################################### 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v12.8.1 (npm v6.10.2)
Creating default alias: default -> node (-> v12.8.1)

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy xác minh nó bằng cách in phiên bản Node.js:

node --version
#Output:
v12.8.1

Hãy cài đặt thêm hai phiên bản, phiên bản LTS mới nhất và phiên bản 8.10.0

nvm install --ltsnvm install 8.10.0

Để liệt kê các phiên bản Node.js đã cài đặt, gõ:

nvm ls

Đầu ra sẽ trông giống như thế này:

# Output:
->   v8.10.0
    v10.16.3
    v12.8.1
default -> node (-> v12.8.1)
node -> stable (-> v12.8.1) (default)
stable -> 12.8 (-> v12.8.1) (default)
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
lts/* -> lts/dubnium (-> v10.16.3)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.16.1 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.16.3

Mục nhập có mũi tên ở bên phải (-> v8.10.0) là phiên bản Node.js được sử dụng trong phiên shell hiện tại và phiên bản mặc định được đặt thành v12.8.1. Phiên bản mặc định là phiên bản sẽ hoạt động khi mở shell mới.

Bạn có thể thay đổi phiên bản hiện đang hoạt động với:

nvm use 10.16.3
# Output
Now using node v10.16.3 (npm v6.9.0)

Nếu bạn muốn thay đổi phiên bản Node.js mặc định, hãy sử dụng lệnh sau:

nvm alias default 10.16.3

Cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ Ubuntu

Các gói Node.js và npm có sẵn từ kho lưu trữ Ubuntu 18.04 mặc định.

Tại thời điểm viết bài, phiên bản có trong kho Ubuntu là v8.10.0 phiên bản TLS trước đó.

Để cài đặt nodejsvà npmchạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install nodejs

Tệp thực thi Node.js từ kho lưu trữ Ubuntu được đặt tên nodejs thay node vì do xung đột với gói khác.

Xác minh cài đặt bằng cách thực hiện:

nodejs --version
# Output:
v8.10.0

Cài đặt công cụ phát triển

Để có thể biên dịch và cài đặt các tiện ích bổ sung gốc từ npm, bạn cần cài đặt các công cụ phát triển.

Lệnh sau sẽ cài đặt tất cả các gói cần thiết bao gồm trình biên dịch GCC :

sudo apt install build-essential

Gỡ cài đặt Node.js

Nếu vì một số lý do bạn muốn gỡ cài đặt các gói Node.js và npm, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt remove nodejs npm

Phần kết luận

Tôi đã chỉ cho bạn ba cách khác nhau để cài đặt Node.js và npm trên máy chủ Ubuntu 18.04 của bạn. Phương pháp bạn chọn phụ thuộc vào yêu cầu và sở thích của bạn. Mặc dù việc cài đặt phiên bản đóng gói từ kho lưu trữ Ubuntu hoặc NodeSource dễ dàng hơn, phương thức nvm cho phép bạn linh hoạt hơn trong việc thêm và xóa các phiên bản Node.js khác nhau trên cơ sở mỗi người dùng.

Nếu bạn muốn quản lý các gói npm của mình bằng yarn, bạn có thể kiểm tra hướng dẫn này về cách cài đặt và sử dụng yarn trên Ubuntu 18.04 .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, hãy bình luận bên dưới.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments