Tag Archives: nodejs

Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 18.04

Node.js là một open-source cross-platform JavaScript run-time environment cho phép thực thi mã JavaScript. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy mã JavaScript trên máy của mình dưới dạng một ứng dụng độc lập. Node.js chủ yếu được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ back-end, nhưng nó cũng rất phổ… Read More »