Cách đặt hoặc thay đổi múi giờ trên Ubuntu

Trên Ubuntu, múi giờ của hệ thống được đặt trong quá trình cài đặt, nhưng nó có thể dễ dàng thay đổi sau đó. Sử dụng múi giờ chính xác là điều quan trọng đối với nhiều tác vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Ví dụ: daemon cron sử dụng múi giờ của […]

Read More