Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm cookie vào các request sử dụng curl. Theo mặc định, curl không gửi bất kỳ cookie nào nhưng bạn có thể thêm cookie của riêng mình thông qua tham số -b ‘name=value’. Để lưu cookie từ response vào một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -c file. Để sử dụng cookie từ một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -b file.

curl -b 'session = abcdef' https://google.com

Công thức này sử dụng đối số -b name=value để đặt cookie có tên session thành giá trị abcdef trong yêu cầu GET tới https://google.com. Tiêu đề đầy đủ curl cho yêu cầu này trông như thế này Cookie: session=abcdef.

Thêm hai cookie

curl -b 'session = abcdef' -b 'loggedin = true' https://google.com

Công thức này sử dụng hai lần đối số -b name=value và đặt hai cookie. Cookie đầu tiên giống như trong câu lệnh trước và cookie thứ hai loggedin có giá trị true.

curl -b 'session =' https://google.com

Câu lệnh này chỉ sử dụng nửa đầu của tùy chọn -b name=value và chỉ đặt tên cookie session nhưng để trống giá trị cookie. Trong trường hợp này, curl sẽ gửi một cookie trống trong tiêu đề HTTP trông như thế này Cookie: session=.

Lưu cookie vào tệp

curl -c cookies.txt https://www.google.com

Công thức này sử dụng tùy chọn -c cookies.txt lưu cookie phản hồi vào tệp cookies.txt. Khi curl thực hiện yêu cầu GET https://www.google.com, máy chủ web sẽ phản hồi bằng một hoặc nhiều giá trị Set-Cookie: name=value. Curl lấy chúng và lưu chúng vào một tệp mà bạn có thể tải qua -b cookies.txt (xem câu lệnh tiếp theo).

Sử dụng cookie từ tệp

curl -b cookies.txt https://www.google.com

Công thức này sử dụng tùy chọn -b cookies.txt load cookie từ tệp cookies.txt. Lưu ý rằng curl sử dụng tùy chọn -b để đặt cookie trên dòng lệnh (khi đối số là name=value) và load cookie từ một tệp (khi đối số không chứa =ký hiệu.)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments