Khi chúng ta làm việc với apache và php một số lần, chúng ta có thể nhận được một lỗi như

Segmentation fault (core dumped)

Action ‘start’ failed.

The Apache error log may have more information.

Để xác định vấn đề chính xác đằng sau lỗi này, hãy sử dụng bên dưới các công cụ chẩn đoán journalctl -xe.

journalctl -xe

Jun 20 11:02:41 eram-pc sudo[27925]: eram : TTY=pts/1 ; PWD=/document_root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/apache2/error.log

Jun 20 11:02:41 eram-pc sudo[27925]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by eram(uid=0)

Jun 20 11:02:46 eram-pc sudo[27929]: eram : TTY=pts/17 ; PWD=/document_root ; USER=root ; COMMAND=/etc/init.d/apache2 restart

Jun 20 11:02:46 eram-pc sudo[27929]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by eram(uid=0)

Jun 20 11:02:46 eram-pc kernel: apache2[27952]: segfault at 7f9e8e706a30 ip 00007f9e8c8de334 sp 00007fff13671060 error 6 in libphp7.0.so [7f9e8c69b000+371000]

HOẶC

sudo systemctl status apache2

apache2.service

Loaded: error (Reason: No such file or directory)

Active: inactive (dead)

Bây giờ bạn có thể thấy rằng Apache đã ngưng hoạt động và có điều gì đó không ổn liên quan đến libphp7.0.so.

Giải pháp

Cài đặt gói hoặc vô hiệu hóa mô-đun PHP7 bằng cách chạy

sudo a2dismod php7.0

HOẶC

Nếu bạn sử dụng php7 hãy chắc chắn vô hiệu hóa mô-đun php5:

sudo a2dismod php

Restart lại apache2 và kiểm tra kết quả:

service apache2 restart

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments